Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Arviointi kohdistui seuraaviin alueisiin; nuorisotyön palvelujen saatavuus kunnissa, nuorisotyön resurssit, sekä nuorisotyön arviointitapojen tarkoituksenmukaisuus

Lounais-Suomessa, kuten valtakunnallisestikin, nuoret ovat eriarvoisessa asemassa nuorisopalvelujen saatavuuden osalta. Asuinpaikasta riippuen nuorille on tarjolla 25 tai 3 nuorisotyön palvelua. Erityisesti pienten alle 5 000 asukkaan kuntien osalta vaihteluväli on suuri. Vaikuttaa siltä että palvelujen saatavuuteen näyttä vaikuttavan kuntakoon ja taloudellisten resurssien, lisäksi myös kuntapäättäjien ja virkamiesten asenne.

Suurta huolta herättää alati kansainvälistyvässä maailmassa ja Suomessa, että nuorten mahdollisuus monikulttuurisuuteen ja kansainvälistymiseen nuorisotoimen kautta ovat todella marginaaliset. Nuorisotyö Lounais-Suomessa ei myös tehdä kovin sukupuolisensitiivisesti, vaikkakin nuorisotyön pääkohderyhmä siitä hyötyisikin.

Etsivää nuorisotyötä, nuorisotilatoiminta ja leiritoiminta ovat saatavilla kaikissa kunnissa. Näistä Etsivä nuorisotyö on suoraan OKM/Aluehallintovirastojen suoraan tukemaa toimintaa, kuten myös 70 % kunnissa järjestettävä pajatoiminta.

Nuorisotyön resurssien osalta eriarvoisuus korostuu ennen kaikkea pienten kuntien välillä, mutta tietysti myös suhteessa suurempiin kuntiin. Nuorisotyön resurssienkin osalta näyttä olevan niin että kuntapäättäjillä ja sektorijohtajien asenteella on merkittävä vaikutus. Yleensä nuorisotyön resurssit ovat säilyneet paineista huolimatta verrattain hyvin. Vertailuna todettakon kuitenkin että Lounais-Suomessa sosiaaliseen vahvistamiseen (etsivä nuorisotyö ja työpajat) saman verran henkilöstöresursseja kuin perusnuorisotyössä.

 Nuorisotyön ja sen palvelujen arviointi on aika lapsenkengissä ja on erittäin paljon kehittämisen varaa. Tilanuorten palautekyselyt eivät ole riittävä tapa osallistaa nuoria kunnan palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, joten tällä saralla riittää kaikilla kunnilla haastetta.