Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

 

Nuorten mielenterveyspalvelujen arvioinnin sisältö

  • Nuorten mielenterveys ja opiskeluhuollon palvelujen saatavuus
  • Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut ja niiden henkilöstömitoitus

 

Lounais-Suomen alueellinen arviointi

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevassa peruspalvelujen arvioinnissa STM:n hallinnonalan arviointikohteena oli ”Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa”. Alueellisen raportin tarkastelun painopiste on ehkäisevässä toiminnassa. Opiskeluhuoltopalvelujen järjestämistä ja saatavuutta käsitellään sekä perusasteella että toisen asteen oppilaitoksissa kokonaisuutena, mikä kuvaa myös käytettävissä olevia mielenterveyspalveluja. Nuorten mielenterveyttä arvioidaan tässä arviointiraportissa ahdistuneisuusoireiden näkökulmasta (GAD-7). Ahdistuneisuusoireet ovat yleisimpiä nuorten mielenterveyttä heijastavia emotionaalisia oireita. Käytettävissä olevista mittareista GAD-7 on luotettavin. Alueellisessa arviointiraportissa painotetaan arviointiasetelman mukaisesti palveluiden saatavuutta eri näkökulmista. Alueellinen arviointi perustuu Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin- tiedonkeruiden aineistoihin.

Lounais-Suomen alueellisen arvioinnin perusteella koulu- ja opiskeluikäisillä nuorilla mielenterveysongelmien ja – oireiden esiintyminen on yleistä. Ahdistuneisuusoireilua on noin 11 prosentilla nuorista, mikä vastaa valtakunnallista tulosta. Yleisintä ahdistuneisuusoireilu oli alueellisessa arvioinnissa ammattiin opiskelevilla tytöillä. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneet nuoret käyttivät opiskeluhuoltopalveluja selvästi keskimääräistä enemmän verrattuna niihin nuoriin joilla ahdistuneisuusoireilua ei esiintynyt. Tässä ryhmässä terveydenhoitajan palvelut olivat eniten käytetty palvelumuoto kouluasteesta riippumatta ja vähäisin oli kuraattori- ja psykologipalveluiden käyttö. Koulujen ja oppilaitosten välillä oli havaittavissa eroja opiskeluhuoltopalvelujen saavutettavuudessa. Lounais-Suomen alueella lukioissa psykologin ja peruskouluissa lääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeimmaksi. Palveluiden saatavuus on yleisesti ottaen kehittynyt myönteiseen suuntaan ammattioppilaitosten psykologipalveluita lukuun ottamatta. Merkittävin ero maakunnallisessa vertailussa oli terveydenhoitajapalveluiden mitoitus. Satakunnan maakunnan alueen lukioissa oli yli puolet enemmän terveydenhoitajapalveluita saatavilla kuin Varsinais-Suomessa. Toisaalta Satakunnassa peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa oli saatavilla keskimäärin puolet vähemmän psykologipalveluita kuin Varsinais-Suomessa.

Hyvistä kehityssuunnista huolimatta opiskeluhuoltopalveluihin pääsy tarvitsee kehittämistä. Palveluita on edelleen tarjolla liian vähän ja niiden helppo saatavuus ei toteudu. Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpanoa tulee arvioida monialaisena yhteistyönä, huomioiden ahdistuneisuusoireilevien nuorten erityistarpeet. Vertailukelpoisten seurantaindikaattorien avulla voidaan seurata, arvioida, ohjata ja valvoa koko opiskeluhuollon sekä yhteisöllisen työn että yksilökohtaisten palvelujen toteutumista. Arviointiraportissa on esitetty toimenpide-ehdotuksia nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla.