Tillgängligheten till yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till grundläggande yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden?

Svenskspråkiga ungas tillgänglighet till yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden var relativt god

År 2015 hade tillgängligheten till svenskspråkig yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden på 10 km:s avstånd från hemmet minskat med en procentenhet jämfört med tidigare år. Situationen hade försämrats i alla tre landskap där svenskspråkig yrkesutbildning ordnas. Jämfört med hela landet var skillnaden drygt 28 procentenheter. I Egentliga Finland var tillgängligheten dock hela 16 procentenheter högre än för alla svenskspråkiga i landet men trots det klart sämre än för hela landet. Tillgängligheten varierade i hög grad mellan de åboländska kommunerna. Detta beror på att yrkesutbildningen inom minst tre utbildningsområden ordnas i Pargas och Åbo.

Tillgängligheten till yrkesutbildning inom minst tre områden på 30 km:s avstånd från hemmet var år 2015 på samma nivå som år 2013 totalt sett. Detsamma gällde situationen i landskapen med undantag av Mellersta Österbotten där tillgängligheten var tio procentenheter högre. I Egentliga Finland utjämnades skillnaderna mellan kommunerna men tillgängligheten var något sämre i Kimitoöns kommun (59 %). (Se tabell 7.7.1.)

Att analysera tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning utgående från hur nära ungdomarnas hem den finns är vanskligt. Det svenskspråkiga utbildningsutbudet bör naturligtvis vara mångsidigt och svara på arbetsmarknadens behov och ungdomarnas intressen samtidigt som utbildningen borde finnas så nära de studerandes hem som möjligt.  Men med tanke på det begränsade elevunderlaget och de ekonomiska realiteterna kan alla utbildningar inte ordnas i samtliga regioner. Avståndet har heller ingen betydelse om det utbildningsutbud som erbjuds nära hemmet inte intresserar den unga.  

Tabell 7.7.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till grundläggande yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden