Tillgängligheten till yrkesutbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till grundläggande yrkesutbildning?

Merparten av 16-åringarna hade tillgång till yrkesutbildning relativt nära hemmet

Drygt 48 % av de svenskspråkiga 16-åringarna hade tillgång till en grundläggande yrkesutbildning högst 10 km från hemmet. Tillgängligheten var 7,6 procentenheter sämre än år 2011 och 2013. Försämringen berodde främst på förändringen i Nyland. Orsaken är att trädgårdsutbildningen i Esbo numera endast riktas till vuxna. Den stora minskningen är missvisande eftersom trädgårdsutbildningen i praktiken lockat väldigt få unga. I Egentliga Finland var tillgängligheten aningen sämre än tidigare år.

Mera belysande är resultatet för tillgängligheten till yrkesutbildning på ett avstånd om högst 30 km från hemmet, 90 % av ungdomarna bodde inom radien, vilket var aningen sämre jämfört med år 2011 och 2013. I Nyland och Österbotten blev tillgängligheten sämre medan den förbättrades i Egentliga Finland och Mellersta Österbotten. Försämringen i Österbotten korrelerade med minskningen av utbildningsenheter. I övriga landskap hade ungdomarna inte tillgång till yrkesutbildning eftersom den svenskspråkiga yrkesutbildningen naturligt nog finns i de landskap där de flesta svenskspråkiga bor.  

I Egentliga Finland varierade tillgängligheten något kommunerna emellan. I de flesta kommunerna med relativt stor svenskspråkig befolkning bodde 97-100 % av 16-åringarna på ett avstånd om högst 30 km från utbildningsenheten. Tillgängligheten i Pargas (81 %), var något sämre men kan trots det anses vara god.

Merparten av de svenskspråkiga 16-åringarna hade tillgång till grundläggande yrkesutbildning inom en radie på högst 10 km respektive 30 km från hemmet. Observeras bör att det endast var fråga om tillgänglighet till utbildning inom ett utbildningsområde. I praktiken var de ungas valmöjligheter begränsade om de ville studera i närheten av hemmet. (Se tabell 7.6.1.)

Tabell 7.6.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till grundläggande yrkesutbildning