Erhållande av studieplats på andra stadiet via gemensam ansökan

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Hur stor andel av de sökande via gemensam ansökan erhöll studieplats inom svenskspråkig utbildning?

Största delen av dem som avslutade den grundläggande utbildningen tog emot en studieplats på andra stadiet

År 2015 avslutade 3 319 ungdomar i Fastlandsfinland svenskspråkig grundläggande utbildning. Av dem bodde 1 160 i Österbotten, 517 var flickor (45 %) och 643 pojkar (55 %). I Mellersta Österbotten bodde 90 unga som avslutade sin grundläggande utbildning, av dem var 45 (50 %) flickor och 45 (50 %) pojkar.  Av årsklassen påbörjade 91 % en svenskspråkig utbildning på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen. I Nyland mottog 91 %, i Egentliga Finland 87 % och i Österbotten 96 % en studieplats direkt efter den grundläggande utbildningen.

Av de förstahandssökande som tog emot en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen inledde 63 % en gymnasieutbildning och 37 % en yrkesutbildning. Jämfört med hela landet var gymnasiebenägenheten drygt sju procentenheter högre inom den svenskspråkiga utbildningen. I Österbotten var fördelningen jämnare, där inledde 51 % av ungdomarna en gymnasieutbildning och 49 % en yrkesutbildning. Statistiken baserar sig på utbildningens placeringsort, inte de studerandes hemort. (Tabell 7.8.1.)

Inom gymnasieutbildningen mottog hela 96 % av förstahandssökandena som avslutat grundläggande utbildning samma år en studieplats. Detta gällde för såväl svenskspråkig gymnasieutbildning i Österbotten och Mellersta Österbotten som för hela landet.  Det var fortsättningsvis ovanligt att söka till och ta emot en studieplats i ett gymnasium ett eller flera år efter avslutad grundläggande utbildning. (Tabell 7.8.2.)

93 % av förstahandssökandena som avslutat grundskolan tog emot en studieplats i svenskspråkig yrkesutbildning. Andelen var ungefär två procentenheter högre än för hela landet. I Österbotten var andelen 92 %. Av samtliga förstahandssökande som mottog en studieplats hade 16 % avslutat den grundläggande utbildningen ett eller flera år tidigare. Jämfört med hela landet var andelen hälften mindre. Inom denna grupp var dessutom andelen som tog emot en studieplats endast 58 %. I Österbotten var trenden densamma men andelen som mottog en studieplats var 52 %. (Tabell 7.8.3.)

Tabell 7.8.1. Andelen ungdomar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning direkt efter grundläggande utbildning

Tabell 7.8.2. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.8.3. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning