Tillgängligheten till gymnasieutbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till gymnasieutbildning?

De svenskspråkiga 16-åringarnas tillgänglighet till gymnasieutbildning var god

Tillgängligheten till gymnasieutbildning var i stort sett oförändrad jämfört med senaste utvärderingsperiod. År 2015 hade 74 % av de svenskspråkiga 16-åringarna tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 10 km från hemmet. I Österbotten hade tillgängligheten blivit något bättre men låg 18 procentenheter under medeltalet för hela landet. I Mellersta Österbotten var tillgängligheten hela fem procentenheter högre än för medeltalet i hela landet.  Vidare fanns det skillnader i tillgänglighet mellan de österbottniska kommunerna närmast beroende på hur vidsträckta kommunerna var geografiskt sett. I Jakobstad och Vasa bodde ca 98 % av ungdomarna på ett avstånd om högst 10 km från ett gymnasium. I Malax och Kronoby bodde endast ca 35 % och i Korsnäs endast 19 % av de unga inom en radie på 10 km från ett gymnasium.

Drygt 96 % av de svenskspråkiga 16-åringarna i hela landet hade tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 30 km från hemmet. Skillnaderna i tillgänglighet i förhållande till hela landet utjämnades och var endast två procentenheter sämre. I Österbotten (97 %) och Mellersta Österbotten (98 %) var tillgängligheten så gott som på samma nivå som för hela landet. Skillnaderna mellan kommunerna utjämnades likaså och i hela tio kommuner bodde alla 16-åringar på högst 30 km:s avstånd från ett gymnasium. I de övriga kommunerna var tillgängligheten också god, mellan 95-98 % av ungdomarna bodde inom radien. Kronoby utgjorde ett undantag, där bodde 75 % av ungdomarna inom radien. Som helhet kan tillgängligheten till svenskspråkig gymnasieutbildning anses ha varit god år 2015. (Tabell 7.5.1.)

Tabell 7.5.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till gymnasieutbildning