Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Johtopäätökset

Pelastustoimen valistustyön valtakunnallinen tulostavoite saavutettiin kolmella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viidestä pelastustoimeen alueesta. Järjestettyjen valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrässä ei viime vuosina ole tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta niiden yhteydessä tavoitetun väestön määrä vaihtelee vuosittain hyvin paljon.

Pelastustoimen alueiden ja kuntien välillä on suuria eroja sekä valistuksella ja neuvonnalla tavoitetun väestön että järjestettyjen valistustilaisuuksien asukaslukuun suhteutetulla määrällä tarkasteltuna. Vaihtelu on huomattavaa jopa saman pelastustoimen alueen sisällä. Erot ovat merkittäviä myös siinä, millä menetelmillä valistus- ja neuvontatyön määrälliset tulokset on saavutettu. Pelastuslaitosten välinen vertailu turvallisuusviestinnän toteuttamisen osalta edellyttää siten yksityiskohtaisempaa tarkastelua.

Toimenpide-ehdotukset

Valistus- ja neuvontapalvelujen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomioita palvelujen suuntaamiseen onnettomuusriskien mukaisesti.  Yhteiskunnassa ja turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ja uudet uhkamallit on otettava huomioon.

Onnettomuusriskeihin voidaan vaikuttaa usealla eri pelastustoimen palvelulla. Pelastustoimen toteuttaman onnettomuuksia ehkäisevän työn menetelmien ja kohdistamisen tueksi tarvitaan tietoa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Valistus-ja neuvontapalvelun tilastointia, arviointia ja toteuttamistapoja on edelleen kehitettävä ja yhdenmukaistettava valtakunnallisesti.