Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Johtopäätökset

 • Kuntien kulttuuripalvelujen arvioinnissa painotettiin pääministeri Juha Sipilän hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lisäävän kärkihankkeen sisältöjä.

 • Noin puolella Länsi- ja Sisä-Suomen vastaajakunnista on käytössään järjestelmä lasten ja/tai nuorten kuulemiseksi suunniteltaessa kunnan kulttuuritoimintaa. Olemassa olevia vaikuttamismahdollisuuksia ei voi pitää riittävän monipuolisina, sillä vain pieni osa lapsista ja nuorista on tutkimusten mukaan kiinnostunut osallistumaan virallisten rakenteiden kautta eivätkä ne tavoita erityisryhmiä.

 • Valtaosassa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista koulut tarjoavat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia iltapäivisin. Toimintamallit ovat kunnittain vertailtuna kirjavia ja osin jäsentymättömiä.

 • Digitaalista teknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien palvelujen tarjonta on vähäistä – kolmannes vastaajakunnista käyttää tai on kokeillut niitä. Yleisimpiä ovat etäyhteydenkäyttö (striimaus) tapahtumissa ja konserteissa, mobiilikäyttöisen qr-koodin hyödyntäminen esitteissä sekä kulttuuripoluilla ja -reiteillä.

 • Yleisen kulttuuritoiminnan osuus kuntien taloudesta on pieni. Yleisen kulttuuritoiminnan osuus on Länsi- ja Sisä-Suomen kuntien käyttötalouden kustannuksista valtakunnallista tasoa matalampi. Tieto avustuksista lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan jäi puutteelliseksi, sillä useissa kunnissa avustuksia ei ollut mahdollista erottaa kaikista kunnan myöntämistä avustuksista. Tilastointi ei anna kokonaiskuvaa kuntien kulttuuritoiminnan laajuudesta tai toiminnallisesta tehokkuudesta.

 • Kaikissa kunnissa ei ole kulttuurijohtajaa, noin 40 % Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuu alle yksi henkilötyövuosi. Yli 70 prosentilla Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista yleisen kulttuuritoiminnan johtajalla tai muulla vastuuhenkilöllä on ylempi korkeakoulututkinto – kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto on noin neljäsosalla.

 • Taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjonta sosiaali- ja terveydenhuollossa vaihtelee Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa. Lähes joka kolmannessa vastaajakunnassa on luotu rakenteita taiteen ja kulttuurin soveltavaa käyttöä varten ja 27 prosentissa kunnista käytännöt ovat vakiintuneita. Palvelujen tuotantotavat ovat moninaiset. Kolmessa neljästä vastaajakunnasta taide ja kulttuuri on mainittu kunnan hyvinvointikertomuksessa.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Kannustetaan kuntia ottamaan käyttöön laaja-alaisesti erilaisia osallistumisen tapoja, jotta lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kuntien kulttuuritoimintaan vahvistuvat.

 • Selvitetään miten kuntien kulttuuritoiminta voi olla mukana edistämässä ja lisäämässä taide- ja kulttuuritoimijoiden säännöllistä harrastus- ja toimintamahdollisuuksien tarjontaa lapsille ja nuorille kouluissa.

 • Vahvistetaan digitaalisten palvelujen kehittämistä ja hyödyntämistä kuntien kulttuuripalvelujen tarjonnassa selvittämällä edellytyksiä erilaisten toimintamuotojen käyttöönottoon sekä kannustamalla kuntia monialaiseen yhteistyöhön.

 • Varmistetaan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit kuntien kulttuuritoiminnan järjestämiseen sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumiseksi.

 • Selkeytetään taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen määritelmää ja vastuita. Varmistetaan riittävä tilaaja-tuottajaosaaminen monipuolisten palvelujen takaamiseksi ja viedään taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminta osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa.