Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Johtopäätökset

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista päätti yleisimmin liikunta-asioista vastaava lautakunta. Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista 58 prosenttia oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet.

Kuntien käyttövuoropolitiikan perusteet vahvistettiin joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategioissa. Käyttövuorojen jaossa tärkeimmät tavoiteet olivat lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi 40 prosenttia kunnista. Seuranta ei ollut lisääntynyt vuodesta 2010.

Käyttövuorojen jaossa keskeisimmät ongelmat olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Suurinta kysyntä oli liikuntahalleista, liikuntasaleista ja jäähalleista.

Runsaalla kolmanneksella kunnista oli liikuntatoimen kehittämisstrategia. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät tähän lähes puolella kunnista. Painopisteenä liikuntapaikkojen käyttömaksuissa oli lasten ja nuorten liikunnallisen toiminnan edistäminen 71 prosentissa kunnista. Liikuntapaikkojen käyttäminen oli ilmaista lapsille ja nuorille koulujen salien, pallokenttien ja yu-kenttien osalta suurimmassa osassa kunnista. Uimahallien ja jäähallien osalta lasten ja nuorten liikunnan harrastamista edistettiin alentamalla käyttömaksuja.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnista runsas puolet huomioi harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot ilmaisina lapsille ja nuorille. Suurin osa kunnista arvioi liikuntapaikkojen käyttömaksujen pysyvän nykyisellä tasolla lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä.

Kunnassa eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten uimahallien, kuntosalien, liikuntasalien ja jäähallien, käyttömaksut olivat pysyneet lähes samalla tasolla vuodesta 2007 vuoteen 2015. Maakuntien ja kuntien välillä erot liikuntapaikkojen käyttömaksuissa olivat kuitenkin merkittäviä. Eri kunnissa Länsi- ja Sisä-Suomessa lapset ja nuoret maksavat eri hinnan liikuntapaikkojen käytöstä, mikä heikentää lasten ja nuorten tasa-arvoa liikuntapaikkapalveluiden suhteen.

 

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on laadittava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet, jotka perustuvat liikuntatoimea ohjaavan strategian tavoitteisiin ja painopisteisiin. Näiden jakoperusteiden on koskettava kaikkia kunnallisia liikuntapaikkoja.

Kuntien on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannusten nousu virallisesti hyväksytyssä käyttömaksupolitiikassa.

Kuntien on seurattava käyttövuoro- ja maksupolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurannan tulokset tulee ottaa huomioon tehtäessä muutoksia.