Liikuntapaikkojen käyttövuoroista päättäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnassa päätetään liikuntapaikkojen käyttövuoroista?

Käyttövuorojen virallisesti hyväksytyt jakoperusteet oli laatinut 58 prosenttia Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista ja yleisimmin liikunnasta vastaava lautakunta hyväksyi ne.

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen virallisesti hyväksytyllä jakoperusteella tarkoitettiin esimerkiksi kunnanhallituksen, -valtuuston tai liikunta-asioista vastaavan lautakunnan hyväksymää jakoperustetta. Länsi -ja Sisä-Suomen kunnista 58 prosenttia oli laatinut kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet (Kuvio 11.5.1.). Avoimuus vuorojen jakoperusteissa oli lisääntynyt vuoteen 2007 verrattuna. Länsi- ja Sisä-Suomen tilanne oli keskimäärin koko maan tilanteen kaltainen (58 % koko maassa). Pohjanmaan maakunnassa jokainen peruspalveujen arviointikyselyyn vastannut kunta ilmoitti kunnassa olevan virallisesti hyväksyt jakoperusteet. Muissa alueen maakunnissa vastaava luku oli 50-60 %.

Aluehallintovirastot esittivät vuonna 2010, että kaikkiin kuntiin olisi saatava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet. Kyselyn tulokset osoittavat, että kehitys tässä asiassa on ollut myönteistä koko maassa (38 % vuonna 2010). Kunnissa, joissa ei ollut kirjallisesti laadittuja hyväksyttyjä jakoperusteita, käyttövuorot jaettiin liikunta-asioista vastaavan viranhaltijan päätöksellä, vakiintuneen käytännön perusteella tai vuoroja oli riittävästi jaossa.

Virallisesti hyväksytyt jakoperusteet koskivat kaikkia liikuntapaikkoja 72 prosentissa kunnista koko maassa, kun vuoden 2010 kyselyn mukaan vastaava luku oli 33 prosenttia. Muutos on merkittävä ja edesauttaa liikuntapaikkojen käyttövuorojen yhdenmukaista jakoa sekä tehostaa liikuntapaikkojen käyttöä. Koulujen liikuntasalit ja ulkokentät jäivät virallisesti hyväksyttyjen jakoperusteiden ulkopuolelle tapauksissa, joissa jakoperusteita ei oltu laadittu kaikille liikuntapaikoille.

Vuorojen hakijat pääsivät vaikuttamaan jakopäätöksiin suurimmassa osassa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Yleisimmin hakijat pääsivät vaikuttamaan yhteisessä kokouksessa tai neuvottelussa liikuntatoimen kanssa (Kuvio 11.5.2.). Vuorojen hakijoiden keinot vaikuttaa olivat samanlaiset ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjottiin yhtä paljon kuin vuoden 2010 kyselyssä. Kunnat tiedottivat käyttövuorojen hakemisesta tavallisimmin lehdessä ja kunnan Internet-sivulla.

Kuvio 11.5.1. Virallisesti hyväksyttyjen käyttövuorojen jakoperusteita Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.5.2. Tavat, miten hakijat pääsevät vaikuttamaan käyttövuorojen jakamiseen Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015