Studieplatser enligt kön

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Hur fördelades studieplatserna enligt kön?

Flickorna valde oftast gymnasiet och pojkarna en yrkesutbildning

Flickorna valde fortsättningsvis i högre grad en gymnasieutbildning än pojkarna. Bland ungdomarna som inledde en svenskspråkig gymnasieutbildning år 2015 var 55 % flickor och 45 % pojkar. Trenden var densamma i Österbotten. I Mellersta Österbotten var andelarna flickor och pojkar lika stora. Jämfört med landets alla unga som inledde gymnasiestudier var andelarna flickor och pojkar jämnare inom svenskspråkig utbildning. (Tabell 7.9.1.)

I motsvarande grad var andelen pojkar som inledde en svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning betydligt större än andelen flickor i fråga om unga som påbörjade en utbildning direkt efter grundskolan. Trenden var densamma som för samtliga nya studerande inom yrkesutbildningen i landet. Bland studerande som avslutat grundskolan tidigare var flickorna i majoritet i Österbotten. (Tabell 7.9.2.)

Sammanfattningsvis kan konstateras att flickorna fortsättningsvis hellre valde en gymnasieutbildning och pojkarna en yrkesutbildning. De könsbundna mönstren hade således inte jämnats ut, fördelningen mellan utbildningsformerna var densamma som år 2013. Vidare kan konstateras att det var flera flickor än pojkar som påbörjade en andra stadiets utbildning ett eller flera år efter avslutad grundläggande utbildning. Det framgår inte ur statistiken vad flickorna gjort innan de tog emot studieplatsen.

Tabell 7.9.1. Andelen flickor och pojkar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.9.2. Andelen flickor och pojkar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning