Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime
vuosina?

Kuljetettavien oppilaiden määrä ja osuus kaikista oppilaista oli kasvanut hieman vuoteen 2013 verrattuna.

Kuljetettavien oppilaiden määrä oli kasvanut 1 432 oppilaalla vuosien 2013 ja 2015 välillä. Kuljetettavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli laskenut vuosien 2013-2015 välillä 1,5 prosenttiyksiköllä ollen vuonna 2015 24,4 prosenttia. Maakuntavertailu osoittaa, että eniten kuljetusoppilaiden määrä oli laskenut Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla sitä vastoin oli kuljetusoppilaiden määrä hieman noussut. (Taulukko 4.7.1.)

Kuljetusedun piirissä olevien erityisoppilaiden määrä oli vähentynyt vuoteen 2013 verrattuna 225 oppilaalla. Vuonna 2015 noin 51 prosenttia kaikista erityisen tuen saajista oli kuljetusedun piirissä, kun vastaava osuus oli vuonna 2013 noin 53 prosenttia.  Maakuntien väliset erot kuljetusoppilaiden osuudessa kaikista erityisoppilaista ovat vähäisiä. Vain Pirkanmaalla suhteellinen osuus jäi alle 50 prosentin. (Taulukko 4.7.2.)

Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voivat tarjota oppilaille majoitusta koulun lä-heisyydestä. Tätä mahdollisuutta on käytetty viime vuosina varsin vähän. Majoitusedun saaviin sisältyvät myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevat oppilaat. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syksyllä 2015 Manner-Suomessa oli 173 majoitusedun saavaa perus-opetuksen oppilasta, joista vain 7 oppilasta oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella ja nämä kaikki olivat Pohjanmaalla. Majoitus-oppilaiden kokonaismäärä väheni Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 66 oppilaalla vuoteen 2013 verrattuna.

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista erityisen tuen oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus