Nuorten osallistuminen nuorisotyön palvelujen arviointiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Osallistuvatko nuoret nuorisotyön palveluiden arviointiin?

Arviointikohdassa kysyttiin, osallistuvatko nuoret nuorisotyön palvelujen arviointiin. Nuorilta kerätty palaute oli kunnissa yleisimmin käytössä oleva nuorisotyön arviointimuoto. Nuoret osallistuvat nuorisotyön palvelujen arviointiin melkein kaikissa kunnissa. Se kertoo nuorisolähtöisyydestä, mikä nostettiin vastauksissa yhdeksi nuorisotyön tärkeimmäksi lähtökohdaksi.

Noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista Länsi- ja Sisä-Suomessa ilmoitti keräävänsä palautetta palveluja käyttäviltä nuorilta tai osallistavansa nuoria nuorisotyön palvelujen arviointiin jollain tavalla. Nuorten palautetta kerättiin pääasiassa erilaisten palaute-, asiakastyytyväisyys- ja mielipidekyselyiden avulla. Jonkinlainen kysely nuorille tarjottuna vaikuttamisen menetelmänä mainittiin useassa vastauksissa.

Kyselylomakkeen sisällöstä riippuen kyselyillä voitiin saada tietoa joko nuorten toiveista tai mielipiteistä. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä olivat kyselyt, joiden pohjalta saatiin esille nuorten näkemyksiä nuorisotyön laadusta, tarpeellisuudesta ja epäkohdista. Sellaisten kyselyjen avulla nuorisotyön palvelua voidaan arvioida ja kehittää.

Nuorilta saatiin säännöllistä, vapaamuotoista, yleensä suullista palautetta eri toimintojen yhteydessä tai niiden jälkeen neljäsosassa kyselyyn vastanneista kunnista. Palaute annettiin välittömästi ja suoraan, mutta kyse ei kuitenkaan ollut varsinaisesta arvioinnista tai järjestelmällisestä palautteen keräämisestä.

Nuorilta kerätty palaute ja sen myötä tehty nuorisotyön arviointi oli kunnissa säännöllisin arvioinnin menetelmä. 50 prosenttia kuntatoimijoista kertoi Länsi- ja Sisä-Suomessa, että palveluja käyttäviltä nuorilta kerätään palautetta kerran vuodessa, puolivuosittain tai useammin. Noin 10 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei palveluja käyttäviltä nuorilta kerätty palautetta lainkaan.

Kokoavasti voidaan todeta, että nuoret osallistuivat melkein jokaisessa kunnassa jollain tavalla kunnallisen nuorisotyön arviointiin. Menetelmissä on kuitenkin vielä kehitettävää. Lomakekyselyiden lisäksi nuoria tulee aktiivisemmin ja säännöllisemmin osallistaa arviointiin muillakin tavoilla.