Käyttövuoropolitiikan seuranta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja painopisteiden toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi 36 prosenttia Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Kunnat tekivät seurantaa kävijämääriä ja ryhmien määriä seuraamalla tai käyttäjäpalautetta keräämällä sekä omavalvonnan avulla.

Kolmannes kunnista seurasi liikuntapaikkojen käyttöä liikuntapaikkojen kävijämäärinä ja tilastoimalla, ketkä vuoroja käyttivät. Lisäksi käyttäjäpalautetta keräsi noin viidennes kunnista. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi Länsi- ja Sisä-Suomessa vaa 40 prosenttia kunnista, hieman yli 40 prosenttia ei seurannut ja vajaa 20 prosenttia ei osannut sanoa seurataanko tätä vai ei. (Kuvio 11.7.1.).

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa Länsi- ja Sisä-Suomessa olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute (Kuvio 11.7.2.). Noin kuudennes kunnista ilmoitti, ettei heillä ollut ongelmia vuorojen jaossa. Ongelmat olivat samat ja lähes samansuuruiset kuin vuonna 2010.

Kuntia pyydettiin ilmoittamaan viisi liikuntapaikkaa siinä järjestyksessä missä kysyntä oli suurinta suhteessa tarjontaan. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan Länsi- ja Sisä-Suomessa oli liikuntahalleista ja -saleista. Yli 50 prosentissa kyselyyn vastanneista kunnista liikuntahallien kysyntä oli tarjontaa suurempi (Kuvio 11.7.3.). Muita liikuntapaikkoja voidaan katsoa olevan keskimäärin hyvin tarjolla. Kuntakohtaiset erot korostuivat vastauksissa. Suuremmissa kaupungeissa esimerkiksi jäähallien lisätarve oli pienempiä kuntia yleisempää.

Kuvio 11.7.1. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden seuranta kunnissa AVI-alueilla vuonna 2015

Kuvio 11.7.2. Käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.3. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015