Sexåringar som inte deltar i förskolan

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Hur många förskoleelever deltog inte i förskoleundervisningen år 2015?

Antalet förskolebarn som inte deltog i förskoleundervisningen är försvinnande litet.

År 2015 fanns det i Fastlandsfinland totalt 61 785 sexåringar. Enligt frågeformuläret som sändes till kommunerna finns det totalt 808 sexåringar som inte deltar i förskoleundervisning. Detta skulle betyda att 3,96 % av barnen i förskoleålder inte deltar i förskoleundervisning. Av dessa är enligt frågeformuläret 17 barn svenskspråkiga och totalt fanns det 3349 svenskspråkiga barn i förskoleålder. Det skulle betyda att endast 0,5 % av de svenskspråkiga barnen i förskoleålder inte deltar i förskoleundervisning. Här bör det påpekas att flera kommuner lämnat frågan om det ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i kommunen obesvarad eller till exempel inte räknat med de förskoleelever som deltar i svenskspråkig förskola i samband med en privat skola. Antalet svarande tvåspråkiga kommuner är också lågt. Denna siffra är därför inte tillförlitlig.

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att inte delta i förskoleundervisningen?

De vanligaste orsakerna till att inte delta i förskoleundervisning är av praktisk karaktär.

Orsakerna till att ett barn inte deltar i förskoleundervisning kan naturligtvis vara många och i många fall är det en summa av flera bakomliggande orsaker till att ett barn inte deltar i förskoleundervisningen.  I frågeformuläret listades följande orsaker till att ett barn i förskoleålder inte deltar i förskoleundervisning. Den svarande uppmanades välja tre av de vanligaste orsakerna: Vårdnadshavaren anser inte att det är viktigt med organiserad förskoleundervisning, vårdnadshavaren vill ge förskoleundervisningen själv i hemmet, barnet vistas utomlands med föräldrarna, barnet är i privat dagvård, där det inte ges kostnadsfri förskoleundervisning, förskola på barnets modersmål eller hemspråk ges inte i kommunen, avståndet till förskolan är oskäligt lång eller restiden till förskolan tar oskäligt lång tid, barnet deltar i skiftesdagvård och barnet har inlett sin läroplikt. Det mest frekventa svarsalternativen var att vårdnadshavaren vill ordna förskoleundervisningen själv i hemmet och att barnet vistas utomlands med föräldrarna. Det tredje mest frekventa alternativet var att barnet är i privat dagvård där det inte ges kostnadsfri förskoleundervisning. Jämför man hur de tvåspråkiga kommunerna svarat jämfört med svaren hos samtliga kommuner finns det inga markanta skillnader. (Figur 3.8.1.)

I frågeformuläret gavs möjlighet att själv formulera orsaken. Bland de öppna svaren fanns bland annat följande orsaker namngivna: Kommunen känner inte till orsaken till att sexåringar inte deltar i förskoleundervisningen, barnet deltar i förskoleundervisning i en grannkommun, framskjutandet av förskole-/skolstarten, barnet deltar i förskola som ordnas av den privata sektorn, sjukdom eller placering i annan kommun, indragning av byskola.

Figur 3.8.1 Tabellen visar hur många gånger de olika svarsalternativen angavs som orsak till att en sexåring inte deltar i förskoleundervisning

Källa: Frågeformuläret