Tabeller och figurer

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

Tabell 7.4.1. Utbildningsenheter som år 2015 ordnade utbildning på svenska

Tabell 7.5.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till gymnasieutbildning

Tabell 7.6.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till grundläggande yrkesutbildning

Tabell 7.7.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till grundläggande yrkesutbildning inom tre utbildningsområden

Tabell 7.8.1. Andelen ungdomar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning direkt efter grundläggande utbildning

Tabell 7.8.2. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.8.3. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning

Tabell 7.9.1. Andelen flickor och pojkar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.9.2. Andelen flickor och pojkar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning