Tietolähteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tietolähteet

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Perustuslaki (731/1999)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (59/1991)

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2015 peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vastausaikaa joulukuu 2015–tammikuu 2016, vastausprosentti 61,1 % (184 kuntaa).

Tilastokeskus. Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilasto 2014.

Harinen, Päivi & Halme, Juha 2012. Hyvä, paha koulu. Kouluhyvinvointia hakemassa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 56. Suomen UNICEF, Helsinki.

Hautio, Minna (toim.) 2014. Sähköä kulttuuripalveluihin. Selvitys kuntien kulttuuripalveluiden sähköisen tuottamisen mahdollisuuksista. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Kangas, Anita 2015. Koetellut kulttuuritoiminnot. KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:21. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.

Kaunisharju, Kirsi, Renko, Vappu, Havimäki, Sari-Minna, Kangas, Anita & Räisänen, Petteri 2014. Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä kunnan ja ulkopuolisten kulttuuripalvelujen tuottajien välinen yhteistyö. Julkaisussa Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014, 133–146.

Kosonen, Hanna 2013. Johan nyt on markkinat – vai onko? Taide- ja kulttuurilähtöisten palveluiden markkinat sosiaali- ja terveysalalla. Loppuraportti. Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry.

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen. ARTTU2-tutkimusohjelma. Suomen Kuntaliitto.

Nuorisotutkimusverkosto 2014. Lasten ja nuorten kuuleminen: tietokortit hallinnon tueksi. OKM:n kommenttien pohjalta uudistettu versio 11.6.2014.

Opetushallitus 2014. Koulun kerhotoiminnan kehittäminen, syksy 2014. http://www.edu.fi/download/164166_Koulun_kerhotoiminnan_esite.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011. Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa. Euroopan neuvoston politiikkatutkinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:37.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Valtakunnallisen koululaiskyselyn tulosyhteenveto. Opetus- ja kulttuuriministeriö & Fountain Park. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/lastenkulttuuri/liitteet/Koululaiskyselyn_tulosyhteenveto_18_3_2016.pdf

Pulkkinen, Lea 2015. Innostava koulupäivä. Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.

Ruusuvirta, Minna, Saukkonen, Pasi & Karttunen, Sari 2013. Tuumasta toimeen – välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arviointiin. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Sote- ja aluehallintouudistus. http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen

Suomen Kuntaliitto 2012. Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:17. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

THL, Hyvinvointikertomus. https://www.thl.fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus

TNS Gallup 2015. Kansalaisten käsitykset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista 2015.

Tulevaisuuden kunta. Valtiovarainministeriö. http://vm.fi/tulevaisuuden-kunta

Valtiovarainministeriö 2014. Kunnat turbulenssissa – Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta – asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi.