Tietolähteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Ebeling H, Hokkanen T, Tuominen T, Kataja H, Henttonen A & Marttunen M (2004). Nuorten käytöshäiriöiden arviointi ja hoito. Katsaus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2004;120(1):33–42.

Coughlan H, Cannon MJ, Shiers D, Power P, Barry C, Bates T, Birchwood M, Buckley S, Chambers D, Davidson S, Duffy M, Gavin B, Healy C, Keeley H, Maher M, Tanti C & McGorry P (2013). Towards a new paradigm of care: the International Declaration on Youth Mental Health. Early Intervention in Psychiatry 7(2): 103-108.

Kaltiala-Heino R, Marttunen M & Fröjd S (2015). Lisääntyvätkö nuorten mielenterveyden ongelmat? Suomen lääkärilehti 70: 1908–1912.

Kroenke K ym. (2007). Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity and detection. Ann Intern Med. 2007; 146(5): 317-325.

Luopa P, Kivimäki H, Matikka A, Vilkki S, Jokela J, Laukkarinen E & Paananen R (2014). Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset. THL, Raportti 25/2014. Helsinki 2014.

Löwe B ym. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 2008; 46(3): 266-74.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Spitzer RL ym. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006; 166(10): 1092-7.

STM (2012:24). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Wiss K & Rimpelä M (2010). Oppilashuollon henkilöstö ja toiminnan arviointi. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S & Peltonen H (toim.) (2010) (2010): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009-perusraportti. Koulutuksen seurantaraportit 2010:1. Opetushallitus.