Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista runsas puolet oli laatinut kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet.  Liikunta-asioista vastaava lautakunta hyväksyi 58 prosentissa kunnista käyttövuorojen jakoperusteet. Avoimuus jakoperusteiden jaossa on lisääntynyt.

Käyttövuorojen jaossa tärkein painopiste Länsi- ja Sisä-Suomessa oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Verrattuna vuoden 2010 arviointiin tavoitteiden ja painopisteiden kuvaaminen kuntien eri strategioissa oli yleistynyt. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi hieman alle 40 prosenttia kunnista.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja seuraavana olivat liikuntasalit. Muita liikuntapaikkoja on edellä mainittuja paremmin tarjolla suhteessa kysyntään, mutta kuntakohtaisesti kysyntä ja tarjonta vaihtelevat eri liikuntapaikkojen osalta merkittävästi.

Liikuntatoimen kehittämisstrategia oli runsaalla kolmanneksella kunnista. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät strategiaan liki puolella kunnista.

Alennettuja liikuntapaikkojen käyttömaksuja käytettiin liikuntapolitiikan välineenä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi 71 prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Kuntien määrä tässä suhteessa on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2007. Liikuntapaikkojen käyttäminen oli ilmaista lapsille ja nuorille koulujen salien, pallokenttien ja yu-kenttien osalta suurimmassa osassa kunnista. Uimahallien ja jäähallien osalta lasten ja nuorten liikunnan harrastamista edistettiin alentamalla käyttömaksuja. Kunnista runsaat puolet huomioi harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot ilmaisina lapsille ja nuorille sekä tukemalla seurojen käyttövuorojen ostoa.

Eniten käytettyjen liikuntapaikkojen keskimääräiset hinnat olivat pysyneet lähes samana kuin vuonna 2007. Suurin osa kunnista arvioi, että liikuntapaikkojen käyttömaksut pysyvät lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä nykyisen suuruisena myös jatkossa.