Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Noin 20–25 prosentilla nuorista on todettu jokin mielenterveyden häiriö. Länsi- ja Sisä-Suomessa koulu- ja opiskeluikäisistä nuorista noin 12 prosentilla on ahdistuneisuusoireilua. Tytöillä oireet ovat huomattavasti yleisimpiä kuin pojilla.

Seuranta-aikana lukuvuodesta 2007–2008 eteenpäin opiskeluhuollon palvelut ovat olleet entistä paremmin käytettävissä, lukuun ottamatta kuraattoripalveluja ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Terveydenhoitajapalvelut ovat parhaiten saatavilla kaikilla kouluasteilla. Muissa opiskeluhuollon palveluissa on suuriakin vaihteluja maakunnittain.

Tytöt käyttivät kaikkia opiskeluhuoltopalveluja kaikilla kouluasteilla poikia useammin. Opiskeluhuoltopalveluihin pääsy koettiin useimmiten melko helpoksi tai erittäin helpoksi kaikilla kouluasteilla ja kaikissa maakunnissa. Helpoimmaksi koettiin kuraattoripalveluihin pääsy, kun taas lääkärin vastaanotolle pääsy koettiin hankalimmaksi. Opiskeluhuoltopalvelujen käytössä ei ole suuria eroja maakuntien välillä

Opiskeluhuollossa on pystytty tunnistamaan ahdistuneiden nuorten suurempaa tuen tarvetta ja tarjottu tarvittaessa useita käyntejä eri ammattilaisilla. Tavallisimmin ahdistuneet nuoret kävivät terveydenhoitajan vastaanotolla. Lääkärille pääsy koettiin hieman useammin vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi lukioissa Keski-Pohjanmaalla, jossa lääkäripalvelujen henkilöstömitoitus oli muita maakuntia heikompi. Kohtalaisen ja vaikean ahdistuneisuuden hoitoon on suositeltavaa hakea ammattiapua. Suuri osa kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneista nuorista ei ollut lukuvuoden aikana kokenut tarvetta asioida opiskeluhuollon palveluissa.

Koko Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kouluterveydenhoitajan palvelujen henkilöstömitoitus vastaa hyvin valtakunnallisia suosituksia, mutta lääkäripalvelujen osalta jäädään selvästi valtakunnallisten suositusten alapuolelle. Lääkäripalvelujen henkilöstömitoitussuositus täyttyi keskimäärin vain Pirkanmaan lukioissa ja Etelä-Pohjanmaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Kaikkien opiskeluhuoltopalvelujen ammattihenkilöiden keskimääräiset työpanokset vaihtelivat maakunnittain kaikilla kouluasteilla ja osittain varsin paljon.