Harrastus- ja toimintamahdollisuudet koulussa tai sen lähiympäristössä klo 12-17

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka laajasti kunnissa koulut tarjoavat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia koulupäivän jälkeen?

Valtaosassa kyselyyn vastanneista kunnista koulut tarjoavat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia iltapäivisin. Toiminta on hajanaista ja vaihtelee kunnittain.

Arviointi harrastus- ja toimintamahdollisuuksista koulussa tai sen lähiympäristössä kytkeytyy hallituksen kärkihankkeen tavoitteisiin lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Säännöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa ja lasten omaa harrastustoimintaa pyritään lisäämään kouluissa ja tehostamaan näin koulun tilojen käyttöä koulupäivien ulkopuolella. Tutkimustulokset koulussa järjestetyn oppiaineiden ulkopuolisen toiminnan merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille ovat olleet positiivisia. Arviointi tuottaa kärkihankkeelle pohjatietoa kuntien tilanteesta.

Noin 88 prosentissa kyselyyn vastanneista Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista koulut tarjosivat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia iltapäivisin klo 12–17. Osuus oli koko Manner-Suomeen verrattuna yhtä suuri. Kansalaisopistot, musiikkiopistot, kuvataidekoulut sekä muut toimijat tarjoavat lapsille ja nuorille koulujen tiloissa erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Myös koulujen kerhotoiminta tarjoaa harrastus- ja toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille iltapäivisin. Toiminta on kuitenkin hajanaista ja vaihtelee kunnittain. Koulujen tilat ovat iltapäivisin pääosin vapaasti ja maksuttomasti taide- ja kulttuuritoimijoiden käytössä. Muutamassa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnassa taide- ja kulttuurialan toimijoilla ei ollut mahdollisuutta käyttää koulujen tiloja iltapäivisin. Noin 8 prosentissa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista kuntien kulttuurivastaavilla ei ollut tietoa siitä, että koulut tarjoaisivat tiloja taide- ja kulttuurialan toimijoille. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ne perustuvat kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien henkilöiden arvioihin oman kuntansa tilanteesta. Tämän arvioinnin puitteissa ei ollut mahdollista kerätä tietoa suoraan kouluilta tai kunnan opetus- tai koulutoimelta.

 

Onko kunnissa toimintamallia, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan iltapäivisin taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä?

Lähes kolmessa neljästä Länsi- ja Sisä-Suomen vastanneista kunnista on käytössä toimintamalli, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan iltapäivisin taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä. Toimintamallit ovat kunnittain vertailtuna kirjavia ja osin jäsentymättömiä.

Noin 73 prosentissa kyselyyn vastanneista Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista oli käytössä toimintamalli, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan klo 12–17 välillä taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä, kävelyetäisyydellä koulusta. Osuus oli koko Manner-Suomeen verrattuna yhtä suuri. Toimintamallit ovat kunnissa kirjavia ja osin jäsentymättömiä. Taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa tarjosivat lapsille ja nuorille esimerkiksi kansalais- ja musiikkiopistot, jotka käyttävät koulujen tiloja. Yhtenä toimintamallina mainittiin taiteen perusopetus, jonka puitteissa hyödynnettiin koulujen tiloja. Useissa vastauksissa tuotiin esiin myös koulun oma, opettajien ohjaama harrastekerhotoiminta. Koulujen kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslaissa mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kyselyvastausten mukaan 19 prosentilla vastanneista Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista ei ollut käytössä toimintamallia tarjota lapsille ja nuorille taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa kouluissa. Noin 8 % kuntien kulttuurivastaavilla ei ollut kyseisestä toiminnasta tietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen koululaiskyselyn (2016) mukaan koululaiset toivoivat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen. Liki 120 000 koululaisesta 27 % oli sitä mieltä, että harrastusmahdollisuuksia on liian vähän ja 39 % mielestä harrastustoimintaa tulisi järjestää koulun ja lähialueen tiloissa. Lasten ja nuorten näkökulmasta olisi tärkeää, että harrastus- ja toimintamahdollisuuksien tarjonta olisi koulusta riippumatta tasavertaista, monipuolista ja jatkuvaa, mitä se ei nykyisellään ole.