Johdanto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetuksen toteutumista on viimeksi arvioitu peruspalvelujen arvioinnissa 2000-luvun alussa. Tämän jälkeen on tapahtunut monia rakenteellisia muutoksia, muun muassa lainsäädännöllisiä uudistuksia, opetussuunnitelmien perusteiden uudistus sekä koko varhaiskasvatuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2013 alusta lukien.

Kaikilla lapsilla on ollut oikeus esiopetukseen 1.8.2001 alkaen. Kuljetusedun säätäminen vuodesta 2004 lukien on parantanut kaikkien lasten mahdollisuutta osallistua esiopetukseen. Haasteena on harvaan asuttujen seutujen lasten sekä eräiden aliedustettujen lapsiryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten lasten, esiopetukseen osallistuminen. Esiopetusta on kehitetty koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva perusopetuksen lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sitä on sovellettu 1.8.2015 lukien. Päivähoitolain korvaa nyt varhaiskasvatuslaki, joka tuli voimaan samaan aikaan.

Perusopetuslain (628/1998) 26 a § mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana ja hänellä on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on velvoite osallistua esiopetukseen myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli kuusivuotiaana. Lapsella on myös oikeus esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli 7-vuotiaana, jos hän perusopetuslain 27 §:n mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja.

Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Esiopetusta voivat järjestää myös siihen luvan saaneet yksityiset organisaatiot. Kunta voi hankkia esiopetuksen ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta, esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Kunta vastaa siitä, että ostopalveluna tuotettu esiopetus toteutetaan säädösten ja määräysten mukaisesti. Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetuksen laajuus on keskimäärin neljä tuntia päivässä. Esiopetusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja, joihin heillä on esiopetuksen lisäksi subjektiivinen oikeus. Esiopetusta saavien lasten kokonaismäärässä ovat mukana kaikki edellä mainitut perusopetuslain mukaan esiopetukseen oikeutetut lapset 5−7-vuotiaiden ikäluokista.

Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja niiden mukaan laadittujen paikallisen opetussuunnitelmien mukaisesti. Uudistetut perusteet on annettu vuonna 2014. Opetussuunnitelman saattoi ottaa käyttöön 1.8.2015 ja se on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2016.

Opetuksen lisäksi oppimateriaalit ovat maksuttomia. Esiopetukseen otetuilla lapsilla on oikeus tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukeen sekä oppilashuoltoon. Lapsilla on myös oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Esiopetuksessa lapset saavat myös jokaisena työpäivänä maksuttoman aterian.

Yhteiskunnan järjestämissä palveluissa yhdistyy lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Palvelujen on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppiedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Päävastuu esiopetuksen toteuttamisesta kuuluu opettajille, joilla on pääsääntöisesti luokanopettajan tai lastentarhanopettajan koulutus. Esiopetuksessa yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää.

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on lisäksi osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa varmistetaan laadukas kasvatuksen ja opetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kaikille lapsille. Esiopetus lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja vähentää syrjäytymistä.

Tämän selvityksen esiopetuksen arviointikysymykset ja indikaattorit asetti opetus- ja kulttuuriministeriö. Arviointiaineistona käytettiin Tilastokeskuksen esi- ja perusopetus- sekä väestötietoja ja kuljetus- ja majoitusoppilaita koskevia tietoja. Lisäksi kaikille kunnille lähetettiin tammikuun lopussa 2016 webropol-kysely, joka koski kaikkiaan kolmea opetustoimen arviointikohdetta ja syksyn 2015 tilannetta.

Esiopetuksen osalta kysyttiin muun muassa esiopetukseen osallistumattomien määrää, syitä osallistumattomuuteen sekä vuorohoitoon osallistuvien esiopetusikäisten määrää. Kysely lähetettiin kuntien kirjaamojen kautta opetustoimesta vastaaville. Vastausprosentti oli 83prosenttia.

Peruspalvelujen arvioinnin vuoden 2015 teemana ovat lapset ja nuoret. Teema kytkeytyy hallitusohjelmaan ja sen toteutumiseen ja arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on koota tietoa hallitusohjelman mahdollisista vaikutuksista lasten ja nuorten elämään.

 

Lähitulevaisuuden näkymät

Väestöennusteen mukaan Manner-Suomessa kuusivuotiaiden ikäluokan koko on vähenemässä. Alueelliset ja maakunnalliset ero ovat kuitenkin huomattavia. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuusivuotiaiden ikäluokka on pienentynyt seitsemän prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2025. Pohjois-Pohjanmaalla väheneminen on viisi ja Kainuun alueella 15 prosenttia.

Kunnalla on lain mukaan velvollisuus tarjota esiopetusta alueensa esiopetusikäisille ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Huoltajien työtilanteet ja toimintamahdollisuudet vaikuttavat myös lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

Osallistumattomuuteen saattavat vaikuttaa muun muassa kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset syyt. Aikaisempaa enemmän tulee ottaa huomioon äidinkielenään muita kieliä käyttävien lasten osuus toimintaan ja sen järjestämiseen. Esiopetuksen, perusopetuksen ja valmistavan perusopetuksen järjestäminen on kunnan velvollisuus myös maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille.