Valistus- ja neuvontapalvelujen määrä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tuottaneet valistus- ja neuvontapalveluja?

Pelastustoimen valtakunnallisena tulostavoitteena on valistus- ja neuvontapalvelujen osalta ollut viime vuodet tavoittaa vuosittain 20 % väestöstä. Pelastustoimen valistus- ja neuvontapalvelun määrissä on suuria sekä alueellisia että paikallisia eroja. Valtakunnallisen palvelutavoitteen saavutti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen pelastuslaitoksista Jokilaaksojen pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan ja Kainuun pelastuslaitosten jäädessä varsin kauas tavoitteesta. Valistus- ja neuvontapalvelun suurimmat kohderyhmät ovat olleet lapset ja nuoret. Määrällisesti paljon osallistujia valistus- ja neuvontatilaisuuksissa on ollut myös suurelle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa.

Vuonna 2015 pelastuslaitoksen tuottamat valistus- ja neuvontapalvelut tavoittivat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella yhteensä 15 % alueen väestöstä. Tilaisuuksia pidettiin 1181 ja niihin osallistui 72 349 henkilöä. Pelastustoimen valtakunnallisena tulostavoitteena valistus- ja neuvontapalvelujen osalta on ollut tavoittaa vuosittain 20 % alueen väestöstä. Valtakunnallinen tulostavoite saavutettiin Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa. Valistuksen ja neuvontapalveluiden toteutuminen pelastuslaitoksissa on ollut viime vuodet pääosin samansuuntaista. (Kuvio 12.5.1.)

Valistuksen ja neuvonnan selkeästi suurimman kohderyhmän muodostavat eri-ikäiset lapset ja nuoret, jotka tavoitetaan koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kautta. Lapsiin ja nuoriin panostamalla saadaan vaikuttavuutta pitkälle tulevaisuuteen. Samalla oppi välittyy lasten ja nuorten mukana myös koteihin. Hoitolaitoksiin kohdennetaan myös paljon turvallisuusasioihin liittyvää valistusta ja neuvontaa. Näissä kohteissa henkilöstön osaamisella on merkittävä vaikutus onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen mahdollisessa onnettomuustilanteessa.  (Kuva 12.5.2.)

Valistuksen ja neuvonnan toteuttamistavoissa esiintyy eroja pelastustoimen alueiden kesken. Median välityksellä tai suuren yleisötapahtuman yhteydessä tapahtuvilla tietoiskuilla tai kampanjoilla tavoitetaan kerralla suuria yleisömassoja, kun taas esim. työpaikoilla toteutettava turvallisuuskoulutus on intensiivisempää ja kohdistuu rajattuun joukkoon.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella valistus ja neuvonta on kohdistunut erityisesti lapsiin ja nuoriin. Niiden tavoittaminen on vaatinut useampien valistus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämisen kuin Kainuussa ja Oulu-Koillismaalla. (Kuvio 12.5.3.)

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisältöä ja rakennetta koskeva ohje korostaa valistus- ja neuvontatyön perustumista tunnistettuihin onnettomuusriskeihin ja – uhkiin pelastustoimen muiden palvelujen tavoin. Palvelujen kohdistaminen uhkien mukaisesti tarkoittaa tässä yhteydessä sellaisten alueiden, kohteiden tai kohderyhmien tunnistamista ja kouluttamista, joissa valistukselle ja neuvonnalle on korostunut tarve esimerkiksi kohonneen onnettomuusriskin tai syrjäisen sijainnin vuoksi.

Valistuksen ja neuvontapalvelujen toteutumisen arviointi perustuu tällä hetkellä pelkästään määrällisiin tavoitteisiin. Vaikuttavuutta ei tarkastella ihmisten taidollisten ja tiedollisten mahdollisuuksien parantumisena. Näiden arviointiin puuttuvat myös yhteiset tavoitteet ja mittarit.

Kuvio 12.5.1. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet (%) alueen asukasluvusta pelastustoimen alueittain vuosina 2013-2015

Kuvio 12.5.2. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneiden määrä kohderyhmittäin pelastustoimen alueittain vuonna 2015

Kuvio 12.5.3. Valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä kohderyhmittäin pelastustoimen alueittain vuonna 2015