Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen käyttövuoropolitiikalla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pyritäänkö liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen?

Kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten edistämiseen.

Kuntien liikuntapolitiikan strategisista ratkaisuista yksi vaikuttavimmista on liikuntapaikkojen käyttömaksuista ja niiden perusteista päättäminen. PSAVI -alueen kunnista noin 39 %:lla oli virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia (Kuvio 8.8.1.). Vastaava luku vuonna 2007 oli 45 %.  Kehittämisstrategialla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa hahmotetaan kunnan liikuntatoiminnan tulevaisuuden haasteet, halutut kehittämislinjat ja painopisteet. Erillisten liikuntastrategioiden määrän vähentyminen voi selittyä sillä, että kunnissa pyritään nykyisin tekemään vain kuntastrategia, johon kaikki toimialat sijoittuvat tai liikunta-asiat sijoitetaan usein myös hyvinvointistrategiaan.

Liikuntapaikkojen käyttömaksujen perusteet sisältyivät lähes kaikilla kunnilla liikuntastrategiaan, jos niillä sellainen oli. Laajemmasta kehittämissuunnitelmasta erillisenä ratkaisuna käyttömaksuperusteet oli virallisesti hyväksytty puolessa kunnista.

Käyttömaksujen sitominen liikuntatoimen laajempiin kehittämissuunnitelmiin vahvistaa kunnan liikuntapalvelujen johdonmukaista ja pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi se ohjaa kunnan pohtimaan käyttömaksujen vaikutuksia kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen pidemmällä aikavälillä. Käyttömaksujen käsittely kunnan päättävissä elimissä antaa myös mahdollisuuden kytkeä käyttömaksupainotukset laajempiin kuntalaisten hyvinvointia edistäviin strategisiin ratkaisuihin ja tuo maksujen perusteisiin läpinäkyvyyttä.

Liikuntapaikkojen käyttömaksussa painotettiin lasten ja nuorten liikunnan edistämistä 78 %:ssa PSAVI –alueen kunnissa. Painotus lapsiin ja nuoriin on lisääntynyt vuodesta 2007, jolloin se oli 50% (Taulukko 8.8.1.). Kainuussa lapset ja nuoret olivat ainoa nimetty painopiste käyttömaksupolitiikassa.

8.8.1. Onko kunnalla virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia?

Taulukko 8.8.1. Tärkein käyttäjäryhmä, johon kunnan käyttömaksupolitiikan myönteiset painotukset kohdistuivat vuosina 2007 ja 2015.