Johdanto

Valtakunnallinen arviointi

Opettajien lomautusten laajuus

Aluehallintovirastojen tehtävänä oli arvioida opettajien lomautuksia vuosina 2013–2015. Tällä arviointikierroksella arvioinnin kohteena olivat vain määrälliset tiedot. Kaksi vuotta sitten tehty arviointi oli laajempi, koska silloin arvioitiin vuosina 2010–2012 toteutettuja opettajien lomautuksia ja niiden vaikutuksia oppilaan oikeuteen saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilashuoltoa ja muita tukipalveluja.

Perusopetuslain (638/1998) 30 §:n, lukiolain (629/1998) 22 §:n ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 29 §:n mukaan oppilaalla/opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä perusopetuksessa lisäksi riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Kunkin koulutusmuodon lainsäädännössä on säädetty myös oppilaiden/opiskelijoiden oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön (Perusopetuslaki 29 §, Lukiolaki 21 §, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 28 §). Perusopetuslain 30 §:n 2 momentissa on säännelty opetusryhmistä niin, että opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Tarkempia opetusryhmäsäännöksiä on perusopetusasetuksen 2 §:n 3–4 momenteissa. Niissä on säännelty oppilasryhmien kokoja sellaisissa ryhmissä, joissa on erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita.

Opetushenkilöstön lomauttaminen on menettely, jota kunnat ovat käyttäneet talousarvionsa tasapainottamiseksi. Lukuisista lomautuspäätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen ja muun muassa lomautusaikaisista järjestelyistä on tehty kanteluja aluehallintovirastoihin. Monissa kanteluratkaisuissa on todettu, että lomautusaikaiset järjestelyt eivät kaikilta osin ole olleet lainmukaisia. Kaiken kaikkiaan lomautuksien on todettu soveltuvan huonosti koulujen ja oppilaitosten toimintaan.  

Opettajien lomautuksia selvitettiin kyselyllä, joka lähetettiin kuntiin tammikuun lopulla, viikolla 4. Muistutusviesti lähetettiin aluehallintovirastokohtaisesti helmikuun loppupuolella viikoilla 7-8. Koska vastauksissa oli tarkennusta vaativia kohtia, niin kunnille lähetettiin vielä kohdennettu tarkistuskysely viikolla 10. Viimeiset tarkistukset tehtiin puhelimitse viikolla 11. Lomautusta koskevaan kyselyyn vastasi 251 kuntaa. Vastausprosentti oli 83,4.

 

Lapset ja nuoret

Vuoden 2015 peruspalvelujen arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Teema kytkeytyy hallitusohjelmaan ja arvioinnin tarkoituksena on koota tietoa hallitusohjelman vaikutuksista lasten ja nuorten palveluihin.

Koulutuksen yhdenvertaisuuden ja laadun turvaamiseksi koulutuksen järjestäjien tulee koulutuksen järjestämistä koskevia päätöksiä tehdessään ottaa huomioon lasten ja nuorten etu sekä mahdolliset seuraukset oppimisen ja kasvamisen näkökulmasta.

 

Lähitulevaisuuden näkymät

Opettajien lomautusten taustalla ovat koulutuksen järjestäjien talousongelmat. Koulutussektorin suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut. Muista koulutukseen liittyvistä menoista ei saada merkittäviä säästöjä. Mikäli koulutuksen järjestäjä joutuu tasapainottamaan talouttaan, niin säästöihin pyritään henkilöstökuluja pienentämällä mm. lomauttamalla.

Koulujen ja oppilaitosten toimintaan lomautukset sopivat huonosti. Opetustoimen lainsäädäntö takaa oppilaille/opiskelijoille monia oikeuksia. Varsinkin pitempiä lomautuksia on vaikea toteuttaa niin, että koulun toiminta olisi kaikilta osin lain mukaista. Talousnäkymät eivät ole muuttumassa parempaan suuntaan, eikä opettajien lomautuksilta voitane jatkossakaan välttyä.