Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Valtakunnallinen arviointi

Esiopetuksen toimeenpano

Johtopäätökset

  • Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen. Kyselyyn vastanneista kunnista viidennes (54 kuntaa) ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia on kunnassa alle kymmenen.
  • Suurin osa esiopetuksesta järjestetään edelleen päiväkotien yhteydessä. Päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistuu hiukan yli 80 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen hiukan alle 20 prosenttia. Vuoden 2013 jälkeen esiopetuksen oppilasmäärät ovat lisääntyneet päiväkotien yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa ja vähentyneet koulujen yhteydessä. Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee jonkin verran maakunnittain.
  • Päiväkotien esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä on kasvanut ja koulujen esiopetukseen kuljetettavien määrä on huomattavasti vähentynyt. Maakunnittain on tässäkin suuria eroja. Tulevaisuudessa kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä.
  • Esiopetukseen osallistumattomuuden yleisimmät syyt olivat: huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on huoltajien mukana ulkomailla ja huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.
  • Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä on vajaa 2 000 oppilasta. Heistä esiopetukseen osallistuivat pääsääntöisesti lähes kaikki, vain noin kolme prosenttia ei osallistunut. Vuorohoito ei tuntunut olevan syynä esiopetukseen osallistumattomuuteen.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.
  • Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua mahdollisimman ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.
  • Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna.
  • Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä, sillä kuntiin tulee jatkuvasti uusia, myös eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia kuntalaisia.
  • Esiopetuksesta kokonaisuutena tulee tehdä tätä arviointia kattavampi selvitys.

 

Aluehallintovirastojen alueellisten arviointien johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi