Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Valtakunnallinen arviointi

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia. Esiopetusta saavissa on kuitenkin mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita, joten todellinen esiopetusta saaneiden kuusivuotiaiden prosenttiosuus jää hieman edellä mainittua lukua alemmaksi. Ahvenanmaan maakunta ei ole mukana näissä luvuissa.

Manner-Suomessa oli vuonna 2013 esiopetuksen oppilaiden määrä 59 670 (Taulukko 2.5.1.). Määrä kasvoi hieman yli 2 000 lapsella ja oli vuonna 2015 yhteensä 61 727 lasta. Kasvusta puolet oli Etelä-Suomen alueella. Esiopetusoppilaiden määrä kasvoi tänä aikana muilla alueilla paitsi Pohjois-Suomen alueella. Kaikkien alueiden sisällä näkyi maakunnittaista vaihtelua.

Kyselyyn vastanneista kunnista 32 ilmoitti järjestävänsä esiopetusta ruotsin kielellä. Kaikilla kunnilla ei ollut kuitenkaan tietoa siitä, kuinka moni ruotsinkielinen lapsi osallistui esiopetukseen.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja. Kasvava osa esiopetuksesta järjestettiinkin vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä. Koulun yhteydessä järjestettävä esiopetus väheni muilla alueilla paitsi Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Lapissa.

Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee maakuntien välillä huomattavasti (Taulukko 2.5.2.). Vuonna 2015 esiopetuksesta oli päivähoidon yhteydessä järjestettyä 81,6 prosenttia ja koulun yhteydessä 18,4 prosenttia. Päivähoidon yhteydessä järjestettävän esiopetuksen osuus oli korkein Etelä-Karjalassa, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä, yli 90 prosenttia. Koulun yhteydessä esiopetusta järjestettiin eniten Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, yli 30 prosenttia kaikissa.

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan vuosina 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus, Esi- ja perusopetus 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä maakunnittain vuonna 2015

Lähde: Tilastokeskus, 2015