Slutsatser och åtgärdsförslag

Utvärdering gällande biblioteksväsendet

Slutsatser

  • Bibliotekstjänster är lättillgängliga för barn och ungdomar, speciellt i tätorter. 75 % av alla barn och ungdomar under 16 år bor på högst dryga fyra kilometers avstånd från biblioteket. Kommunerna har emellertid lagt ner både bibliotek och bokbussar och minskat på öppethållning och bokbusshållplatser. Detta har försämrat tillgången till biblioteksservice framför allt utanför tätorterna. För barn och ungdomar betyder tillgång också annat än vägavstånd och möjlighet till tillträde.
  • Kommunerna får inte längre särskilda statsandelar för anskaffning av bokbussar eller för att bygga eller renovera bibliotek. Detta kan i fortsättningen märkas på kommunernas förminskade vilja att investera i bibliotekens anläggningsprojekt, så som att ersätta uttjänta bokbussar med nya.
  • Meröppna bibliotek kompletterar och utvidgar bibliotekens tjänster, men ersätter dem inte. Om det meröppna biblioteket har en åldersgräns för användarna, kan den försämra barnens och ungdomarnas tillgång till biblioteksservice. Ett vidsträckt ibruktagande av modellen med meröppna bibliotek fjärmar också personalen från barnen och deras specialbehov. 
  • Biblioteket har en väsentlig betydelse för utvecklingen av barnens och ungdomarnas multilitteracitet och läsintresse. Barnböcker lånas i proportion mera än vuxenböcker, men de anskaffas mindre än behovet.
  • Nationellt har det forskats bara lite i barns och ungdomars biblioteksanvändning. Inte heller nationella kartläggningar av deras servicebehov finns att tillgå.  

Åtgärdsförslag

  • Kommunerna varken lägger ner eller skär ner i bibliotekstjänster utan genomförd konsekvensbedömning (EVA) och barnkonsekvensanalys. Kommunerna utvecklar sina bibliotekstjänster i samarbete, till exempel genom gemensamt bruk av bokbussar.
  • Kommunerna ombesörjer med statsandelen för basservice biblioteks- och bokbusstjänsternas omfattning som närservice. Staten understöder utvecklingsprojekt med separat finansiering.
  • Kommunerna slopar de meröppna bibliotekens åldersgränser. Vid eventuella ordningsproblem, löses de utan att tillgången till service eller barnens trygghet äventyras.
  • Biblioteken beaktar särskilt barn och ungdomar när de utvecklar sina tjänster, anskaffar material och rekryterar yrkeskunnig personal. Kommunerna gör upp samarbetsplaner för småbarnsfostran, skolor och bibliotek för att främja multilitteraciteten och läsintresset.
  • Biblioteken förbättrar tjänsterna och tillgängligheten för barn och ungdomar genom att kartlägga behov, utvärdera sin egen verksamhet och ta användarna med i utvecklingen av tjänsterna. UKM låter göra en separat utredning om samarbetet mellan bibliotek, småbarnsfostran och skolor och främjar kartläggningen av konsekvenserna av barnbibliotekverksamheten.