Tiivistelmä

Valtakunnallinen arviointi

Lastensuojelulaitoksiin ja perhekoteihin sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Manner-Suomessa oli vuonna 2015 kaikkiaan 3797 lasta tai nuorta sijoitettuna lastensuojelulaitoksiin tai perhekoteihin. Eniten sijoitettuja lapsia oli Itä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa. 31 kunnassa ei ollut sijoitettuja lapsia.

Lähes kaikki kunnat, joissa asuu lastensuojelulain perusteella kuntaan sijoitettuja lapsia, järjestää heille itse perusopetusta. Lisäksi opetusta hankitaan yksityisiltä opetuksen järjestämisluvan saaneilta koulutuksen järjestäjiltä tai valtion oppilaitoksilta. Muutamassa tapauksessa lastensuojelulaitos järjesti opetuksen ilman opetuksen järjestämislupaa.

Kokonaan perhekodin tai lastensuojelulaitoksen tiloissa opiskeli 304 ja osittain 54 lasta. Valtioneuvoston asetuksen tuntijaon mukainen opetustuntimäärä jäi vajaaksi yhteensä 259 oppilaalla. Sijoitetuista 1360:llä eli 35,8 %:lla oli erityisen tuen päätös ja 151:llä eli 3,9:lla päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Yli puolet opetuksen järjestäjistä kokee saavansa riittävästi tietoa sijoituskunnan ja oman kunnan viranomaisilta. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä ei kuitenkaan aina toimi lasten edun mukaisella tavalla resurssipulan ja salassapitosäännösten tiukan tulkinnan vuoksi. Sen sijaan yhteistyö yksityisten lastensuojelulaitosten kanssa toimi yleensä hyvin.

Sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä on kyse erittäin haastavien, monesti traumatisoituneiden ja psykiatrista hoitoa tarvitsevien, lasten opetuksen järjestämisestä. Suurimmat ongelmat opetuksen järjestämisessä olivat lisääntynyt oppilashuollon tarve sekä tehostetun ja erityisen tuen tarve sekä se, että opetusjärjestelyt joudutaan toteuttamaan usein lyhyellä varoitusajalla ja puutteellisen tietojen perusteella.