Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Vuoden 2017 peruspalvelujen arvioinnissa tarkasteltiin kuljetusjärjestelyjen toimivuutta opetustoimessa. Aluehallintovirastot keräsivät alueensa kunnilta tiedot kyselyllä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella esi- ja perusopetuksen koulukuljetuskyselyyn vastasi 54 kuntaa 62 kunnasta. Vastausprosentti oli erittäin hyvä, 87,1 prosenttia.

Koulukuljetusten piirissä oli vajaa viidennes esi- ja perusopetuksen oppilaista. Kuljetusoppilaiden määrä on ollut laskussa. Koulumatkojen pituudet yleisemmin 5˗10 kilometriä, mutta myös yksittäisiä pidempiä koulumatkoja tuli esiin. Pääosin esi- ja perusopetuksen oppilailla koulumatkan kesto oli lain sallimissa rajoissa, odotuksineen alle kaksi ja puoli tuntia. Matka-ajat ylittyivät yleensä kilometrimäärältään pitkissä matkoissa ja yhteiskuljetusten odottelun vuoksi. Kuljetuskustannusten nousuun on ollut useimmiten syynä yleinen kustannusten nousu. Koulukuljetusten vahvistetut periaatteet ja -suunnitelmat oli lähes joka kunnassa. Sen sijaan vain todella harva kunta keräsi järjestelmällisesti palautetta huoltajilta ja oppilailta.

Koulukuljetukset näyttävät arvioinnin perusteella toimivan kunnissa kohtuullisen hyvin, vaikka järjestelyissä onkin edelleen kehitettävää. Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Lisäksi kuntien olisi suositeltavaa kerätä säännöllisemmin palautetta koulukuljetuksista oppilailta ja heidän huoltajiltaan.