Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, HE 80/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, luonnos lausuntokierrokselle 6.2.108

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista, 2017, Puroila Anna-Maija & Kinnunen Susanna, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 78/2017.

Tilastoraportti, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi, Karvi 2017.

Varhaiskasvatuslaki (36/1973)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Opetushallitus

Väestötiedot 29.3.2018, Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2

Kysely/ ESAVI/1825/05.12.01./2018


Peruspalvelujen arviointi 2017: varhaiskasvatus