Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kuljetusoikeuden piirissä oli vajaa viidennes esi- ja perusopetuksen oppilaista ja heidän määränsä on ollut edelleen laskussa. Enemmän kuin joka viides kuljetusoikeuden piirissä olevista oli erityisen tuen päätöksen saaneita.
  • Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkojen pituudet ovat keskimäärin 5˗10 kilometriä. Runsaalla sadalla alakoulun oppilaalla kertyi koulumatkaa yli 20 kilometriä yhteen suuntaan. Yläkoululaisten koulumatkat olivat hieman pidempiä kuin alakoululaisten. Aivan yksittäisillä oppilailla saattoi kertyä vastausten perusteella koulumatkaa jopa yli 50 kilometriä.
  • Pääosin esiopetuksen ja perusopetuksen oppilailla koulumatkan kesto oli lain sallimissa rajoissa. Ylityksiä oli melko vähän. Esiopetusoppilaan koulumatka kesti yleensä alle tunnin, alakoululaisen ja yläkoululaisen tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Matka-aika ylittyi useimmiten pitkän kilometrimäärän tai yhteiskuljetuksesta johtuvan odotuksen vuoksi.
  • Koulukuljetuskustannusten nousuun oli monia yksittäisiä syitä. Vahvimmaksi nousi yleinen kustannusten nousu. Sen sijaan koulujen lakkauttamisia ei nähty tässä kyselyssä syynä kuljetuskustannusten nousuun.
  • Koulukuljetusten vahvistettu suunnitelma tai periaatteet olivat jo lähes jokaisessa kunnassa.
  • Vain harva kunta keräsi järjestelmällisesti palautetta huoltajilta ja oppilailta. Vastausten perusteella kyselyitä tehdään kuitenkin tarpeen vaatiessa.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun yhteydessä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.
  • Kuntien on kerättävä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.
  • Opetushallituksen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa edelleen seurattava vuosittain opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydennettävä tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.