Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Esi- ja perusopetusoppilaiden koulumatkat olivat yleisemmin 5˗10 kilometriä, muutamia yksittäisiä pitkiä matkoja tuli esille. Yläkoulua käyvillä koulumatkat olivat alakoululaisten matkoja pidemmät.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä pitkä tai jos matka on oppilaalle liian vaikea, vaarallinen tai rasittava.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen on viitta kilometriä pidempi, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Erityisen tuen piirissä oleville on sama ohjeistus.

 

Esiopetuksen oppilaiden koulumatkat, mukaan lukien erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat

Kyselyn vastausten mukaan suurimmalla osalla esiopetuksen oppilaista oli koulumatka 5˗10 kilometriä ja seuraavaksi eniten oli 3˗5 kilometriä. Yli 20 kilometrin matka oli 22 esiopetuksen oppilaalla. Kanta-Hämeessä oli eniten esiopetuksen kuljetusoppilailta, joilla matkaa 10˗20 kilometriä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli kyselyn mukaan 638 esiopetuksen oppilaan matka yhteen suuntaan yli viisi kilometriä, heitä oli eniten Uudenmaan ja Kanta-Hämeen kunnissa. (Taulukko 3.7.1.1.)

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen saaneiden esiopetuksen oppilaiden koulumatkat olivat myös suurimmaksi osaksi välillä 5˗10 kilometriä ja toiseksi eniten matkana oli 3˗5 kilometriä. Viidellä esiopetuksen oppilaalla matkaa kertyi Etelä-Suomen alueella 20˗50 kilometriä. Yli viiden kilometriä matkoja näytti kertyvän enemmän Uudenmaan ja Kymenlaakson kunnissa. (Taulukko 3.7.1.2.)

 

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkat, mukaan lukien erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat

Koulumatkat alakoulussa

Alakouluikäisten, 1.˗6. luokkalaisten koulumatkan pituus oli useammin 5˗10 kilometriä yhteen suuntaan. Vastausten perusteella lähes 130 alakoulun oppilailla tuli yli 20 kilometriä yhteen suuntaan. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnissa suurimmalla osalla oli koulumatka yli kolme kilometriä. Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sekä Päijät-Hämeen kunnissa matkaa kertyi alakoululaisille yli viisi kilometriä. Yhdellä hämäläisellä alakoululaisella matkaa oli yli 50 kilometriä. (Taulukko 3.7.1.3.)

Erityisen tuen päätöksen saaneiden alakoululaisten koulumatkan pituus oli Etelä-Suomessa useasti 5˗10 kilometriä, varsinkin Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan kunnissa. Toiseksi eniten matka oli alle kolme kilometriä. Yli 1500 erityisen tuen saaneiden alaluokkalaisen koulumatka oli viisi kilometriä tai pidempi. Yhdellä kanta-hämäläisellä koulumatkaa kertyi yli 50 kilometriä. (Taulukko 3.7.1.4.)

 

Koulumatkat yläkoulussa

Yläkouluikäisten koulumatkat yhteen suuntaan olivat vastausten perusteella pääosin 5˗10 kilometriä. Toiseksi eniten oli matkan pituus 10˗20 kilometriä. Yläluokkalaisten koulumatkat olivat hieman pidempiä kuin alakoululaisten. Yläkoulu saattaa sijaita isommassa kuntakeskuksessa tai toisessa kunnassa. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnissa näytti suurimmalla osalla olevat yli viiden kilometrin koulumatka ja vähemmän oli niitä oppilaita, joilla koulumatka yhteen suuntaan oli alle kolme kilometriä. Vastausten perusteella vain kahdella hämäläisellä oppilaalla kertyi koulumatkaa yli 50 kilometriä yhteen suuntaan. (Taulukko 3.7.1.5.)

Erityisen tuen päätöksen saaneilla yläluokkalaisilla oli Etelä-Suomessa koulumatkan pituus yleisimmin 5˗10 kilometriä, varsinkin Päijät-Hämeen ja Uudenmaan kunnissa. Toiseksi eniten koulumatkan pituus erityisen tuen päätöksen yläkoululaisella oli 10˗15 kilomeriä. Kolmella oppilaalla kertyi koulumatkaa yli 50 kilometriä. (Taulukkoa 3.7.1.6.)

Taulukko 3.7.1.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.1.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.1.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.1.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.1.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 7-10

Taulukko 3.7.1.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 7-10