Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lainsäädännön mukaan kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kunnallisille liikuntapalveluille ei ole asetettu määrällistä tai laadullista tavoitetasoa. Tämän vuoksi kuntien liikuntaan liittyvien peruspalvelujen laadullista tai määrällistä riittävyyttä ei voida täsmällisesti arvioida. Kuntien liikuntatoimen resurssointia on selvitetty myös aikaisemmin ja nyt saatuja vuoden 2016 tuloksia verrataan vuoden 2010 tuloksiin.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan Etelä-Suomen kuntien liikuntatoimen asukaslukuun suhteutetut kokonaismenot Ja liikuntatoimen henkilöstön määrä ovat pysyneet suunnilleen samana vuodesta 2010 vuoteen 2016.