Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Koulukuljetukset olivat nousseet Etelä-Suomen alueella keskimäärin pari prosenttia. Koulukuljetusten kustannusten nousuun oli monia yksittäisiä syitä, vahvin syy näytti olevan yleinen kustannusten nousu.

Kunnilta kysyttiin koulukuljetuskustannukset vuosilta 2016 ja 2017. Tarkastelun kohteena käytettiin kustannusten prosentuaalista muutosta. Etelä-Suomea maakunnittain tarkastellen oli muutos vain Etelä-Karjalassa negatiivinen, mutta muissa maakunnissa ja myös koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella positiivinen.

Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa kuljetuskustannusten lisäys oli lähes viisi prosenttia. Kuljetuskustannusten suhteellinen muutos oli Etelä-Suomessa hieman suurempi kuin koko maassa. (Taulukko 3.9.1.1.)

Lisäksi kysyttiin syitä koulukustannusten nousuun vaihtoehtoisina väittäminä: kuljetusoppilaiden määrän nousu, koulujen lakkauttaminen, yleinen kuljetuskustannusten nousu, palvelun tarjoajien liian vähäinen määrä ja jokin muu syy. Vastaajat valitsivat kohdista sen vaihtoehdoista (1=täysin samaa mieltä, ...5=täysin eri mieltä), joka parhaiten vastasi kunnan todellisuutta.

Kysymyksen eri vaihtoehtoihin vastasi vain vajaa puolet kyselyyn vastanneista kunnista, tosin vaihtoehtojen osuudet eivät olleet kovin suuria. Tarkastelussa niputettiin yhteen ”täysin eri mieltä” ja ”eri mieltä” vastanneet sekä ”samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” vastanneet.

Ensimmäiseen väittämään, että koulukuljetuskustannusten nousun syynä oli kuljetusoppilaiden määrän nousu, puolet vastanneista (N=25) kunnista oli puolet samaa mieltä ja puolet eri mieltä.

Toiseen väittämään, että koulukuljetuskustannusten nousuun syynä oli koulujen lakkauttamiset, vastasi (N=24) 88 prosenttia olevansa eri mieltä. Lakkautettujen koulujen määriä ei tässä yhteydessä erikseen tarkasteltu.

Kolmannen väittämän mukaan syynä oli yleinen kustannusten nousu, josta yli puolet, 56 prosenttia vastaajista (N=27) oli samaa mieltä.

Neljäs väittämä esitti syyksi kuljetuskustannusten nousuun liian vähäistä palvelun tarjoajien määrää. Vastaajista (N=24) puolet oli eri mieltä, kolmannes vastaajista kallistui olemaan samaa mieltä.

Avoimia, yksittäisiä vastauksia kertyi muun muassa:

  • reittikilometrit taksikuljetuksissa ovat lisääntyneet, kun ei ole bussireitin varrella
  • taksikuljetuksissa ei ole todellista kilpailua
  • erityisoppilaiden määrän nousu ja heidän yksilölliset tarpeensa
  • koulujen väistötiloista johtuneet pidentyneet koulumatkat
  • julkisen liikenteen vähentyneet vuorot
  • kustannukset laskeneet kilpailutuksen ja kuljetettavien oppilaiden määrän laskun myötä
  • äkilliset muutokset kuljetustarpeissa (erityisoppilaat, muuttaneet oppilaat).

Taulukko 3.9.1.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017 prosentuaalinen muutos