Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Onko nuorille luotu kattava osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä?

Etelä-Suomen kunnista 94 prosentissa toimii nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. 86 prosentissa kunnista se on virallisesti kunnanhallituksen asettama. Vain kolme kuntaa koko ESAVI-alueelta ilmoitti, että heillä ei ole nuorisovaltuustoa eikä vastaavaa nuorten vaikuttajaryhmää. Kartta 6.6.1.1.

Muutos vuosien 2007 ja 2010 tilanteisiin on huomattava. Vuoden 2007 peruspalvelujen arviointiraportin mukaan lasten ja/tai nuorten vaikuttajaryhmä oli noin 55 prosentissa Etelä-Suomen kunnista. Vuonna 2010 tehdyn peruspalvelujen arvioinnin mukaan vastaava osuus oli 74 prosenttia.

 

Kyselyn vastausten mukaan nuoret tekivät vuonna 2017 aloitteita 66 prosentissa Etelä-Suomen kunnista. Tilanne on hieman parempi koko maahan verrattuna. Kunnan omia sähköisiä aloitekanavapalveluja on käytössä 47 prosentissa Etelä-Suomen kunnista, minkä osalta tilanne on myös hieman koko maata parempi. Kartta 6.6.1.2.

Vastausten mukaan kuntiin on kehitetty erilaisia suoran demokratian väyliä. Sellaiseksi mainittiin mm. asukasfoorumit ja digitaaliset vaikuttamisjärjestelmät. Vain yhden kunnan aloitteisiin liittyvässä avoimessa vastauksessa mainittiin, että: ”Kaikki nuorten tekemät aloitteet on tehty nuortenideat.fi:n kautta”.

Etelä-Suomessa nuorten aloitteiden sisältö ei eroa valtakunnallisesta trendistä. Nuoret ovat tehneet aloitteita, joilla on vaikutettu pääasiassa vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin, koulujen viihtyvyyteen ja kouluruokaan sekä nuorisotyön sisältöihin. Muutamia poikkeavia esimerkkejä löytyy avoimista vastauksista. Eräässä kunnassa nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen yhteistyön lisäämisestä ikäihmisten lautakunnan kanssa. Toisaalla keskustelua on herättänyt aloite maksuttomasta ehkäisystä nuorille.

 

Etelä-Suomen kunnista 47 prosentissa on käytössä nuorisotilojen talotoimikunnat, 24 prosentissa käytetään osallistavaa budjetointia, 74 prosentissa nuorilla on mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan: hankkeisiin ja projekteihin.  68 prosentissa kunnista järjestetään keskustelutilaisuuksia kuntien päättäjien kanssa. Kuvio 6.6.1.1.

Lisäksi noin 10 prosentissa Etelä-Suomen kunnista kerätään nuorten kärkihankkeita tai kärkihankelistoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään nuorten kuulemisessa 90 prosentissa kuntia. Verkkokirjoituksia nuoret tekevät 27 prosentissa Etelä-Suomen kunnista.

Kartta 6.6.1.1. ESAVI Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kartta 6.6.1.2. ESAVI Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely. Karttakuva

Kuvio 6.6.1.1 ESAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa