Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster

Slutsatser och åtgärdsförslag

Slutsatser

  • Enligt lagstiftningen är det kommunernas uppgift att skapa förutsättningar för idrott och främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Det finns emellertid stora variationer i hur idrottsväsendet är organiserat och hur tjänsterna ordnas i olika kommuner. I en verksamhetsmiljö och ett aktörnät som förändras är det viktigt att i kommunens strategiska arbete trygga sakkännedomen inom idrott.
  • Med nuvarande resurser klarar man tämligen bra av att producera kommunernas idrottsväsendetjänster. Nästan en tredjedel av kommunerna har emellertid blivit tvungna att dra ner på sina idrottsledartjänster.
  • I jämförelse med tidigare undersökningar har totalkostnaderna och driftskostnaderna för kommunernas idrottsväsende ökat.
  • Personalen inom idrottsväsendet har minskat.

 

Åtgärdsförslag

  • I fortsättningen strävar man efter att fastställa rekommenderade målnivåer för de idrottstjänster som det kommunala idrottsväsendet producerar, som de olika slags kommunerna ska ha som mål.
  • Aktiviteterna som främjar motionerande bland kommuninvånarna riktas till sådana befolkningsgrupper för vilka deltagandet i idrott hindras av ekonomiska, sociala eller kulturella faktorer eller ålder.
  • I framtiden strävar man efter att med statliga åtgärder säkerställa ett tillräckligt utbud av idrottsanläggningar och bevarande av sakkunnig personal i idrottsväsendet inom det kommunala idrottsväsendet i olika slags kommuner.