Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster

Sammandrag

Enligt lagstiftningen är det kommunernas uppgift att skapa förutsättningar för idrott och främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Man har inte fastställt kvalitativa eller kvantitativa målnivåer för kommunala idrottstjänster. Därför kan man inte exakt utvärdera den kvalitativa eller kvantitativa tillräckligheten i kommunernas basservice vad gäller idrott. Allokeringen av resurser inom kommunernas idrottsväsende har undersökts också tidigare och de nu erhållna resultaten för 2016 jämförs med resultaten från år 2010.

Enligt den nu gjorda utvärderingen har kommunernas totala utgifter för idrottsväsendet ökat, men personalen inom idrottsväsendet har minskat från år 2010 till 2016. Kostnadsökningen förklaras av ökade driftskostnader för idrottsanläggningarna. I enkäten till kommunernas idrottsväsende angav nästan en tredjedel av personerna som svarade för det kommunala idrottsväsendet att kommunen har varit tvungen att minska mängden ledd idrottsverksamhet.  Detta syns också i ett minskat antal idrottsledarpersonal.