Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat monipuolistuneet Itä-Suomessa verrattuna vuoden 2010 tilanteeseen. Kaikissa kunnissa toimii nuorisovaltuusto ja viittä kuntaa lukuun ottamatta ne ovat kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen asettamia. Itä-Suomen alueella nuoret pääsevät vaikuttamaan kuntalain ja nuorisolain edellyttämiin asioihin hieman maan keskitasoa paremmin. Poikkeuksena erottuu Itä-Suomen selvästi korkeampi osuus liikkumiseen vaikuttamisessa. 84 prosenttia Itä-Suomen kunnista arvioi, että nuoret ovat päässeet vaikuttamaan liikuntapaikkoihin ja liikuntamahdollisuuksiin vähintäänkin hyvin. Maakuntakohtaisesti tarkasteluna vaikuttamismahdollisuuksissa löytyy jonkin verran eroja. Pohjois-Karjalassa nuorten mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi ovat hieman muuta aluetta heikommat. Tämä korostui erityisesti terveyteen liittyvissä asioissa. Koko alueella kaupungeissa oli pieniin maaseutumaisiin kuntiin nähden monipuolisemmat vaikuttamismahdollisuudet.

Tiedottaminen aiempaa monipuolisempaa, joskin neljännes kunnista jättää hyödyntämättä sosiaalisen median kanavat tiedottaessaan nuoria koskevista asioista ja päätöksenteosta. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien arviointia tapahtuu Itä-Suomessa muuta maata vähemmän eikä tilanne ole juurikaan muuttunut vuodesta 2010. Samoin alueelle kaivataan nuorten osallistumisen ja kuulemisen systematisointia ja vahvempaa kytkemistä kunnan strategioihin ja päätöksentekorakenteisiin. Muun muassa nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeutta tulee vahvistaa kunnan päätöksentekoelimissä ja nuorten ja päättäjien välistä keskustelua ja vuorovaikutusta tulee lisätä. Arvioinnissa nousi esiin tarve päättäjien ja virkamiesten kouluttamiselle nuorten kuulemiseen liittyvissä asioissa. Suhtautuminen nuoriin ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiensa edistämiseen vaihtelee alueen kunnissa. Kehittämisehdotuksissa peräänkuulutettiin asennemuutosta ja nuorten asioiden näkemistä koko kuntaa koskevina asioina.