Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Esi- ja perusopetusoppilaiden koulumatkat olivat yleisimmin 5-10 kilometriä. Pitkistä matkoista suuri osa kasautui itäsuomalaisille esiopetusoppilaille.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä pitkä tai jos matka on oppilaalle liian vaikea, vaarallinen tai rasittava.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen on viitta kilometriä pidempi, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Erityisen tuen piirissä oleville on sama ohjeistus.

Esiopetuksen oppilaiden koulumatkat

Itä-Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 069 esiopetusikäistä kuljetusoikeuden saanutta oppilasta. He olivat 17,2 % koko Manner-Suomen esiopetusikäisistä kuljetusoikeuden saaneista oppilaista. Yleisin kuljetusmatkan pituus Itä-Suomessa oli 5-10 km ja seuraavaksi yleisin 10-20 kilometriä. Yli 20 kilometrin matka oli 75 esiopetusikäisellä oppilaalla, mikä tarkoittaa 26,5 % kaikista Manner-Suomen tämän pituisista esiopetusoppilaiden kuljetuksista. (Taulukko 3.7.2.1.)

Erityisen tuen saaneiden kuljetusoikeuden piirissä olevien esiopetuksen oppilaiden koulumatka oli myös yleisimmin 5-10 kilometriä ja toiseksi yleisimmin 3-5 tai 10-20 kilometriä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia ja erityistä tukea saaneita esiopetusoppilaita oli Itä-Suomessa 93 lasta, eli 8,7 % kuljetusoikeuden saaneista esiopetusikäisistä oppilaista. Koko Manner-Suomen tilanteeseen suhteutettuna heitä oli kuitenkin melko paljon, 13,7 % kaikista Manner-Suomen kuljetusoikeuden saaneista esiopetusikäisistä oppilaista. (Taulukko 3.7.2.2.)

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkat

Itä-Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 7 403 alakouluikäistä, 1.-6.-luokkalaista kuljetusoikeuden saanutta oppilasta, eli 16,9 % kaikista Manner-Suomen vastaavista oppilaista. Yleisimmin heidän koulumatkansa olivat 5-10 kilometrin pituisia. Huomattavan runsaasti Itä-Suomessa oli kuitenkin vielä pitempiä alakoululaisten matkoja – 2 029 lasta matkusti kouluun 10-20 kilometriä ja 419 lasta 20-50 kilometriä. Nämä pitkät matkat olivat n. neljänneksen kaikista Manner-Suomen pitkistä matkoista. Itä-Suomessa oli kolme lasta, joiden koulumatka ylitti 50 km. (Taulukko 3.7.2.3.)

Yläkoululaisia oli kuljetusoikeuden piirissä luonnollisesti vähemmän kuin alakoululaisia, 5191 oppilasta, koska ikäluokkia on vain puolet alakoululaisten määrästä. Suhteellisesti kuljetusoikeuden saaneita oli kuitenkin Itä-Suomessa selkeästi enemmän yläkoulussa kuin alakoulussa, mikä johtuu yläkouluverkon harvemmasta tiheydestä. Yleisin koulumatkan pituus oli myös pitempi kuin alakoululaisilla, 10-20 kilometriä. Tämä poikkeaa Manner-Suomen yleisestä jakaumasta, sillä keskimäärin myös kuljetusoikeuden saaneilla yläkoululaisilla on maanlaajuisesti vain 5-10 kilometrin koulumatka. Itä-Suomen kuljetusoikeuden saaneet yläkoululaiset olivat 15,4 % kaikista maan vastaavista oppilaista. Matkat pitenivät yläkoululaisilla myös kaikkein pisimpien matkojen osalta, eli lähes tuhat oppilasta matkusti kouluun 20-50 kilometriä ja seitsemän oppilasta yli 50 kilometriä. (Taulukko 3.7.2.4.)

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat

Alakouluikäisiä erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita oli koulukuljetusoikeuden piirissä Itä-Suomessa vuonna 2017 lähes tuhat lasta, eli joka kymmenes vastaava koko Manner-Suomen oppilas. Yleisin koulumatkan pituus oli 5-10 kilometriä, toiseksi yleisin 3-5 tai 10-20 kilometriä. Manner-Suomeen verrattuna koulumatkat olivat Itä-Suomessa pitempiä. (Taulukko 3.7.2.5.)

Yläkouluikäisiä erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita oli koulukuljetusoikeuden piirissä Itä-Suomessa vuonna 2017 yhteensä 568 lasta, mikä oli 11,6 % kaikista Manner-Suomen vastaavista oppilaista. Lukumääräisesti heitä oli luonnollisesti vähemmän kuin alakouluikäisiä, mutta suhteellisesti enemmän. Koulumatkat myös pitenivät yläkouluikäisillä huomattavasti. Erityisesti 20-50 kilometrin matkat muodostivat neljänneksen koko Manner-Suomen vastaavista matkoista. Yhdellä erityisen tuen päätöksen saaneella oppilaalla koulumatkan pituus oli yli 50 km. (Taulukko 3.7.2.6.)

Taulukko 3.7.2.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.2.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.2.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-10

Taulukko 3.7.2.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 7-10