Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lainsäädännön mukaan kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kunnallisille liikuntapalveluille ei ole asetettu määrällistä tai laadullista tavoitetasoa. Kunnat asettavat tehtävän hoitamiseksi omat liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteensa ja edistävät liikuntaa valitsemillaan toimintatavoilla. Kuntien liikuntatoimen resurssointia on selvitetty myös aikaisemmin ja nyt saatuja vuoden 2016 tuloksia verrataan vuoden 2010 tuloksiin.

Itä-Suomen kuntien liikuntatoimen keskimääräiset toimintamenot asukasta kohden olivat pienemmät kuin koko maan keskimääräiset liikuntatoimen toimintamenot. Toimintamenot olivat vuonna 2016 Itä-Suomessa keskimäärin 114,26 euroa asukasta kohden ja ne olivat kasvaneet verrattuna vuoteen 2010. Kuntien välillä toimintamenoissa asukasta kohden oli suurta vaihtelua riippuen muun muassa kunnan liikuntapaikkatarjonnasta. Kuntien liikuntatoimintaan myöntämät avustukset olivat pysyneet ennallaan verrattuna vuoteen 2010. Avustuksia myönnettiin 6,13 euroa asukasta kohden ja kyselyyn vastanneissa kunnissa oli avustusten piirissä noin 630 liikuntaseuraa tai muuta yhdistystä. Liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot olivat pienentyneet hieman verrattuna vuoteen 2010. Myös henkilöstön määrä oli pienentynyt, vuonna 2016 Itä-Suomessa oli liikuntatoimen henkilöstöä 0,87 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden, kun vuonna 2010 henkilöstöä oli 0,92 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden. Henkilöstön määrä oli pienentynyt niin hallintohenkilöstön, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kuin liikunnanohjaushenkilöstönkin osalta. Kuntien liikuntatoimen henkilöstölle tehdyssä kyselyssä 62 prosenttia vastaajista arvioi, että liikuntatoimen palvelut pystytään tuottamaan kohtalaisesti käytettävissä olevilla resursseilla ja 38 prosenttia arvioi, että palvelut pystytään tuottamaan hyvin. Resurssien puutteen vuoksi oli vastanneissa kunnissa jouduttu eniten karsimaan ohjatusta liikuntatoiminnasta, liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntatoimen henkilöstöstä.