Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Koulukuljetusten kustannusten nousuun oli Itä-Suomessa monia syitä, kärjessä koulujen lakkauttaminen sekä kilpailutusten ja reittisuunnittelun ongelmat.

Kunnilta kysyttiin koulukuljetuskustannukset vuosilta 2016 ja 2017. Tarkastelun kohteena käytettiin kustannusten prosentuaalista muutosta. Itä-Suomessa koulukuljetuskustannukset olivat nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2017 3,0 prosenttia. Kuljetuskustannukset olivat laskeneet ainoastaan Etelä-Savossa (-2,2 %) ja nousseet Pohjois-Karjalassa (5,7 %) ja Pohjois-Savossa (5,6 %). Suhteessa Manner-Suomeen (1,5 %) koulukuljetuskustannukset olivat nousseet Itä-Suomessa kaksi kertaa enemmän. (Taulukko 3.9.2.1.)

Lisäksi kysyttiin syitä koulukustannusten nousuun vaihtoehtoisina väittäminä kuljetusoppilaiden määrän nousu, koulujen lakkauttaminen, yleinen kuljetuskustannusten nousu, palvelun tarjoajien liian vähäinen määrä ja jokin muu syy. Vastaajat valitsivat kohdista sen vaihtoehdoista (1=täysin samaa mieltä, ...5=täysin eri mieltä), joka parhaiten vastasi kunnan todellisuutta.

Kysymyksen eri vaihtoehtoihin vastattiin melko ahkerasti. Tarkastelussa niputettiin yhteen ”täysin eri mieltä” ja ”eri mieltä” vastanneet sekä ”samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” vastanneet.

Ensimmäiseen väittämään, että koulukuljetuskustannusten nousun syynä oli kuljetusoppilaiden määrän nousu, noin puolet vastanneista 16 kunnasta oli puolet samaa mieltä ja noin puolet eri mieltä.

Toiseen väittämään, että koulukuljetuskustannusten nousuun syynä oli koulujen lakkauttamiset, vastanneista 16 kunnasta 12 kuntaa oli samaa mieltä ja 2 kuntaa eri mieltä. Lakkautettujen koulujen määriä ei tässä yhteydessä erikseen tarkasteltu.

Kolmannen väittämän mukaan syynä oli yleinen kustannusten nousu, josta vastanneista 20 kunnasta vain neljä kuntaa oli samaa mieltä.

Neljäs väittämä esitti syyksi kuljetuskustannusten nousuun liian vähäistä palvelun tarjoajien määrää. Kysymykseen vastanneista 17 kunnasta 10 oli tästä samaa mieltä.

Itä-Suomessa 15 kuntaa eritteli syitä, jotka olivat johtaneet koulukuljetuskustannusten nousuun. Syiksi mainittiin erityisesti reittisuunnittelun ja kilpailutusten ongelmat. Muita syitä olivat mm. koulujen lakkauttaminen ja väistötilojen käyttö, lukujärjestystekniset syyt, reittivuorojen kyytiinnousukorvauksen nousu, oppilasmäärän kasvu vuosittain, harkinnanvaraisten kuljetusten lisääntyminen yleisen joukkoliikenteen vähennyttyä, taksikyytien lisääntyminen, petokuljetukset sekä sijoituksessa olleiden oppilaiden kuljetuskustannukset.

Taulukko 3.9.2.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017 prosentuaalinen muutos