Liikuntapalvelujen järjestämisen henkilöstö

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Kuntien liikuntatoimen henkilöstö on vähentynyt.

Kuntien liikuntatoimelle tehtyyn kyselyyn vastanneissa kunnissa liikuntatoimen toimialaan liittyvissä tehtävissä oli koko maassa vuonna 2016 keskimäärin 0,79 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden. Henkilöstön kokonaismäärässä on tapahtunut vähentymistä. Vuonna 2010 liikuntatoimen henkilöstöä oli koko maassa 0,85 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden.

Aluehallintovirastojen toimialueiden ja erityyppisten kuntien välillä liikuntatoimen henkilöstömäärät vaihtelevat selvästi. Asukaslukuun suhteutettuna eniten liikuntaan liittyvissä tehtävissä oli henkilöstöä vuonna 2016 Itä-Suomessa (0,87 henkilötyövuotta/1000 asukasta) ja maaseutumaisissa kunnissa (0,90 henkilötyövuotta/1000 asukasta). Väestömäärään suhteutettuna liikuntatoimen henkilöstöä oli vähiten Pohjois-Suomessa ja taajaan asutuissa kunnissa. (Kuvio 7.7.1.)

Henkilöstöä koskevia tietoja kysyttäessä on eroteltu liikuntatoimen hallintohenkilöstö, liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä liikunnanohjaushenkilöstö. Muiden, kuin edellä mainittujen henkilöstöryhmien työpanos on kunnilta saaduissa vastauksissa kirjattu muut -ryhmään.

Kyselyyn vastanneissa kunnissa liikuntatoimeen käytettiin vuonna 2016 yhteensä 4 229 henkilötyövuotta. Kyselyyn vastanneiden kuntien liikuntatoimen henkilöstöstä yli puolet on liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöä. Liikunnanohjaushenkilöstön vähentyminen verrattaessa vuoteen 2010 on huolestuttava asia, koska kunnan tehtävät erityisryhmien liikuntatoiminnan järjestämisessä lisääntyvät väestön ikääntyessä. (Kuvio 7.7.2.)