Liikuntapalvelujen järjestämisen taloudelliset resurssit

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon kunta käyttää varoja liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Kuntien liikuntatoimen toiminta- ja koknaismenot ovat kasvaneet.

Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot

Kuntien liikuntatoimen kokonaismenoihin on sisällytetty Tilastokeskuksen keräämät kuntien liikuntatoimen toimintamenot ja investoinnit, pois lukien korjausinvestoinnit, joita ei ole tilastoitu erikseen ennen vuotta 2015.

Liikuntatoimen kokonaismenot ovat lisääntyneet koko maassa vuodesta 2010 vuoteen 2016 noin 17 prosenttia asukasta kohden. Kokonaismenojen kasvu selittyy liikuntapaikkojen käyttökustannusten nousulla ja tehdyillä liikuntapaikkainvestoinneilla. (Kuvio 7.6.1.)

Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot olivat vuoden 2016 rahassa mitattuna koko maassa vuonna 2010 noin 686 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kokonaismenot olivat kasvaneet noin 782 miljoonaan euroon. (Kuvio 7.6.2.)

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot

Kuntien liikuntatoimen toimintamenoihin on sisällytetty liikuntatoimelle kirjatut liikuntapaikkojen käyttökulut, palkat ja palkkiot sivukuluineen, eläkekulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset ja vuokrakulut.

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot kuvaavat parhaiten kuntien liikuntatoimintaan vuosittain keskimäärin käyttämiä rahallisia resursseja. Liikuntatoimen toimintamenoissa ei ole selviä alueellisia eroja maan eri osien välillä. (Kartta 7.6.1.)

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot olivat koko maassa vuonna 2010 keskimäärin 106,84 euroa asukasta kohden ja vuonna 2016 keskimäärin 118,95 euroa asukasta kohden. Toimintamenot ovat suurimmat kaupunkimaisissa kunnissa ja pienimmät maaseutumaisissa kunnissa. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot ovat lisääntyneet koko maassa vuodesta 2010 vuoteen 2016 noin 11 prosenttia asukasta kohden. Liikuntatoimen toimintamenojen kasvu selittyy pääosin tehdyillä liikuntapaikkainvestoinneilla ja liikuntapaikkojen käyttökustannusten lisääntymisellä. (Kuvio 7.6.3.)

Kuntien liikuntatoimen investoinnit

Liikuntatoimen investointimenoihin on otettu mukaan kaikki Tilastokeskuksen keräämät kuntien liikuntatoimeen liittyvät investoinnit, jotka sisältävät rakentamisinvestointien lisäksi myös muita investoinneiksi luettavia menoja, kuten koneiden ja kaluston hankinnat ja muiden hyödykkeiden hankinnat. Investointimenoihin ei ole sisällytetty liikuntatoimen korjausinvestointeja, joita ei ole tilastoitu erikseen ennen vuotta 2015.

Kuntien liikuntatoimen investointimenojen vaihtelut voivat olla erittäin suuria sekä alueittain että vuosittain. Liikuntatoimen investointimenot olivat koko maassa vuonna 2016 keskimäärin 23,65 euroa asukasta kohden. Investointimenot olivat vuonna 2016 asukasta kohden laskettuna suurimmat taajaan asutuissa kunnissa. (Kuvio 7.6.4.)

Kuntien liikuntatoimen myöntämät avustukset

Kuntien liikuntatoimen myöntämissä erilaisissa avustuksissa on otettu mukaan urheiluseuroille ja yhdistyksille myönnetyt toiminta-, kohde- sekä toimitila-avustukset, yrityksille myönnetyt toimitila-avustukset sekä muut kuntien liikuntatoimintaa liittyvät avustukset. Kunnat avustavat liikuntajärjestöjä monella tavalla. Järjestöjä voidaan avustaa suoralla rahallisella tuella, tai esimerkiksi antamalla liikuntatiloja käyttöön veloituksetta tai todellisia kustannuksia alhaisemmalla hinnalla. Kunnat avustavat myös liikuntapaikkoja ylläpitäviä yhtiöitä, joissa ne ovat usein osakkaina.

Kuntien myöntämät avustukset liikuntatoimintaan ovat pysyneet jokseenkin saman vuodesta 2010 vuoteen 2016. Avustuksia liikuntatoimintaan myönnettiin asukasta kohden laskettuna eniten Etelä-Suomessa (12,71 €/asukas) ja kaupunkimaisissa kunnissa (10,41 €/asukas). Vähiten liikuntatoimintaa avustettiin Lapissa (5,28€ /asukas) ja maaseutumaisissa kunnissa (4,59 €/asukas). (Kuvio 7.6.5.)

Kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot

Kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot ovat laskeneet Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan vuodesta 2010 vuoteen 2016 noin 5 %. Tämä johtuu siitä, että kunnat ovat vähentäneet liikuntatoimen henkilöstöä ja palkka ja palkkiomenoihin sisältyviä ostopalveluja.

Liikuntatoimen palkka ja palkkiomenot olivat vuonna 2016 koko maassa keskimäärin 22,87 euroa kunnan asukasta kohden laskettuna. Aluehallintoviraston toimialueittain verrattuna suurimmat palkka- ja palkkiomenot olivat Länsi- ja Sisä-Suomessa (25,14 €/asukas) ja pienimmät Lapissa ja Pohjois-Suomessa (18,72 €/asukas). (Kuvio 7.6.6.)

Kuntien liikuntatoimen resurssien riittävyys

Kunnille tehdyssä kyselyssä kysyttiin kunnan liikuntatoimesta vastaavan henkilön näkemystä liikuntatoimen resurssien riittävyydestä. Vastausten mukaan kuntien liikuntatoimen resurssit ovat keskimäärin kohtalaisella tasolla. Vuotta 2016 koskevaan kyselyyn vastanneista 270 kunnasta 80 kuntaa ilmoitti, että ne ovat joutuneet karsimaan liikunnanohjauspalveluista, 54 kuntaa liikuntatoimen henkilöstöstä ja 36 kuntaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

 

Kuvio 7.6.1. Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuosina 2010 ja 2016 vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.2. Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuodesta 2010 vuoteen 2016 vuoden 2016 rahassa

Kartta 7.6.1. Kunnan liikuntatoimen toimintamenot 2016

Lähde: PSAVI 2018

Kuvio 7.6.3. Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuosina 2010 ja 2016 € asukasta kohden maan eri osissa ja erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.4. Kuntien liikuntatoimen investoinnit ilman korjausinvestointeja vuosina 2010 ja 2016 € asukasta kohden vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.5. Kuntien liikuntatoimen avustukset vuosina 2010 ja 2016 € asukasta kohden vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.6. Kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot vuosina 2010 ja 2016 € asukasta kohden vuoden 2016 rahassa