Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Pelastustoimen arvioinnissa vuoden 2017 teemana on pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta. Arviointi kohdistui ennalta määrättyihin arviointikohteisiin, joita olivat valvonnan suunnittelun toimeenpano, jälkivalvonnan toteuttaminen, omavalvonta ja valvonnan kustannukset. Pelastustoimen arviointi suoritettiin valtakunnallisena, perustuen pelastustoimen aluejakoon. Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta (Kartta 9.3.1 Pelastustoimen alueet).

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain ja osaltaan kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudattamista. Jos alueen pelastusviranomainen havaitsee valvontatehtävää suorittaessaan puutteita pelastuslaissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, hänen on määrättävä ne korjattaviksi. Mikäli puutteita ei voida heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määräaika.

Pelastuslaitoksen on valvontatyössään huomioitava myös muu lainsäädäntö. Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa ja arvioi puutteiden aiheuttavan vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, hän voi määrätä puutteet korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Valvontatehtävässä havaitun puutteen vakavuus vaikuttaa toimenpiteisiin. Jos valvonnassa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä välttämättömät toimenpiteet tehtäviksi, jotta onnettomuudet voidaan ehkäistä. Määräystä on heti noudatettava.

Palvelutasopäätös määrittää pelastuslaitoksen palvelujen tarjonnan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia, ja siitä päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä, määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.

Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta perustuu pelastuslain mukaiseen tehtävään ja valvontasuunnitelmaan. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi asiakirjavalvontaa ja niitä saa suorittaa alueen pelastusviranomainen. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta, ja sen tulee perustua palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. Valvontasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy.

Pelastuslaitoksien valvontasuunnitelmat perustuvat valvontasuunnitelmaohjeeseen, jonka pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmä on laatinut. Ohje antaa pelastuslaitoksille yhteiset suuntaviivat ja asettaa tavoitteet valvontatoiminnan toteuttamiselle. Käytännössä pelastuslaitoksilla on kuitenkin runsaasti liikkumavaraa valvontatoiminnan riskiperustaisessa suunnittelussa ja kohdentamisessa, sillä pelastuslaitoksen tulee kohdistaa valvontatoimintansa alue- ja kohdekohtaisten riskitekijöiden perusteella.

Tämän selvityksen arviointiaineisto muodostettiin useista tietolähteistä. Arviointiaineistona käytettiin pelastuslaitoksien palvelutasopäätöksiä, valvontasuunnitelmia, pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoa (PRONTO), taksapäätöksiä sekä valtakunnallista kyselyä, joka lähetettiin pelastuslaitoksille. Jokainen aluehallintovirasto koosti palvelutasopäätöksien, valvontasuunnitelmien ja taksapäätöksien tiedot alueellaan yhteismitalliseen muotoon. Kokonaisuutta koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ja työhön osallistui pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen valtakunnallinen valvonnan yhteistyöryhmä.  

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 115 §; Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta; Pelastuslaki (379/2011), 78 -81 §)

Kartta 9.3.1 Pelastustoimen alueet

Lähde: Pelastustoimi