Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Kunnissa on erilaiset lähtökohdat kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden huomioimiseen. Kaupunkimaisissa kunnissa on paremmin resursseja ja mahdollisuuksia kulttuuripalvelujen järjestämisen ja saavutettavuuden huomioimiseen.

 • Kulttuuritoimintaa ja -palveluja järjestetään usein yhteistyössä. Enemmistöllä (76 %) kyselyyn vastanneista kunnista oli vuonna 2017 vakiintuneita toimintamalleja tai rakenteita kulttuuripalvelujen järjestämiseen muiden hallintokuntien kanssa.

 • Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tarjosivat vuonna 2017 musiikkitoimintaa, esittävän taiteen esityksiä ja kulttuuritapahtumia. Pysyvä ammatillinen kulttuuritoiminta keskittyi kaupunkimaisiin kuntiin. Valtionosuuden piirissä olevista taide- ja kulttuurilaitoksista museoiden saatavuus oli kattavampaa kuin teattereiden ja orkestereiden.

 • Enemmistö kunnista toteutti toimenpiteitä kulttuuripalvelujen tarjoamiseksi keskustaajaman ulkopuolelle. Tapoja olivat esimerkiksi kiertävät ja verkon välityksellä toteutettavat palvelut sekä kuljetuspalvelut.

 • Kunnat huomioivat kulttuuripalvelujen saavutettavuutta päätöksenteossaan vaihtelevasti. Saavutettavuuskartoituksia tai -suunnitelmia oli tehty vain harvoissa kunnissa. Noin neljänneksessä kunnista saavutettavuuteen liittyviä teemoja oli huomioitu kunnan avustuskäytännöissä. Valtaosa kunnista pyrki edistämään kuntalaisten osallistumista kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja järjestämiseen. Useimmissa kunnissa tehtiin yhteistyötä ja järjestettiin tapaamisia paikallisten toimijoiden, esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden tai yritysten kanssa.

 • Yleisin käytännön toimenpide kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistämiseksi oli rakennetun ympäristön esteettömyydestä huolehtiminen. Suurin osa (97 %) vastanneista kunnista oli huolehtinut rakennetun ympäristön esteettömyydestä ainakin joidenkin palvelujen osalta.

 • Kulttuuritoiminnan osuus kuntien taloudesta on pieni. Yleisen kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset vaihtelivat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2016 välillä 0–65 euroa/asukas. Yleisestä kulttuuritoimesta vastaavan virka oli yhdistelmävirka tai -toimi 65 prosentissa kyselyyn vastanneista kunnista. Useimmiten virka oli yhteinen kirjaston, nuorison tai liikunnan toimialojen kanssa.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Kunnat ja muut toimijat edistävät keskinäistä yhteistyötään ja verkostojaan kulttuuripalveluiden saatavuuden lisäämiseksi.

 • Kunnat, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto vahvistavat kuntien tietopohjaa ja osaamista saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyen.

 • Kunnat edistävät asukkaiden ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kuntien kulttuuritoimintaan ja sen suunnitteluun.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää mahdollisuuksia luoda valtakunnallinen kulttuuritoiminnan paikkatietojärjestelmä.

 • Kunnat vahvistavat kulttuurin asemaa strategisessa suunnittelussaan.

 • Varmistetaan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit kuntien kulttuuritoiminnan järjestämiseen osana peruspalveluita.