Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmaohje antaa pelastuslaitoksille varsin runsaasti liikkumavaraa valvontatyöhön liittyvien toimintojen järjestämiseen. Vaihtelevuus valvontatyön järjestelyissä pelastustoimialueittain on johtanut palveluiden ali- tai ylitarjontaan valtakunnallisesti.

  • Annettujen korjausmääräysten jälkivalvonnan toteuttamisessa on valtakunnallisesti kehitettävää, sillä jälkivalvonnan suorittaminen ei pääsääntöisesti vastaa laadittua ohjeistusta asiasta. Käytössä oleviin valvontasovelluksiin liittyvät puutteet vaikeuttavat pelastuslaitoksissa annettujen korjausmääräyksien ja niiden jälkivalvontatoimenpiteiden suunnittelua. Suunnittelun ollessa puutteellista on myös henkilöresursointi haastavaa.

  • Omavalvonta eli paloturvallisuuden itsearviointi ei ole käytössä kaikissa pelastuslaitoksissa. Omavalvonnan käyttö valvonnan osana vaatii selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista.

  • Pelastuslaitosten valvontataksapäätöksiä ei päivitetä kaikissa pelastuslaitoksissa säännöllisesti. Taksapäätöksien sisällölliset erot vaikeuttavat pelastuslaitosten keskinäistä vertailua, jolloin maksuperusteiden eroja ei voida tosiasiallisesti verrata.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Pelastustoimen suorittaman valvonnan palvelutarjonta tulee järjestää valtakunnallisesti siten, että kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tarvitsemansa tiedot ja palvelu. Digitalisaation vaikutukset tulee huomioida siten, että palvelut saadaan yhdenmukaisesti riippumatta alueesta. 

  • Valvontatyöhön liittyvät käsitteet tulee saattaa valtakunnallisesti yhteneviksi. Lisäksi asiakirjahallinto tulee järjestää siten, että se on valtakunnallisesti yhtenäistä.

  • Pelastustoimen käytössä oleviin valvontasovelluksiin liittyvät puutteet tulee saada kuntoon. Nykyiset puutteet tietojärjestelmissä eivät anna luotettavaa kokonaiskuvaa valvonnan kattavuudesta. Tilastointia ja raportointia tulee kehittää siten, että valvonnan reaaliaikaisen tilanteen seuraaminen ja ennakointi pelastuslaitoksissa mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisen käytön sekä toiminnan kehittämisen. 

  • Pelastuslaitosten valvontasuunnitelmien ja siihen liittyvien taksapäätöksien tulee olla ajantasaisia, yhdenmukaisia ja jokaisen kansalaisen saatavilla. Suunnitelmien ja taksapäätöksien mahdolliset sisältöerot tulee harmonisoida ja kustannusperusteet luoda läpinäkyviksi.

  • Omavalvontaa eli paloturvallisuuden itsearviointia tulee tarkentaa siten, että mahdolliset rajapinnat valvontaan ja turvallisuusviestintään ovat selkeitä.

  • Pelastustoimen viranomaisvalvontaan liittyvää riskienarviointia ja sen vaikutusta valvontatoimenpiteisiin tulee edelleen kehittää ja yhdenmukaistaa valtakunnallisesti.