Småbarnspedagogik

Källor

Webropol-förfrågan till kommunerna, Förverkligande av småbarnspedagogik, Regionförvaltningsverkens utvärdering av basservice 2017 (5.2.2018)

Befolkningsstruktur 29.3.2018, Statistikcentralen, Statistikcentralens PX-Web-databas
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2

Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 78/2017
Utredning om verkningarna av ändringarna i lagstiftningen om småbarnspedagogik.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) STATISTIKRAPPORT.
Utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik. (2017)

Social och hälsovårdsministeriets webbplats. (STM) 
http://stm.fi/sv/servicesedlar (18.3.2018)

Lag om småbarnspedagogik (36/1973)

Lag om ändring av lagen om barndagvård (909/2012)

Lagen om ändring av lagen om barndagvård (580/2015)

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i förordningen om barndagvård (1282/2015)

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)

Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas. Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030. Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30