Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Tilastokeskuksen aineiston (Kuljetusoikeuden piirissä olevien peruskoulun oppilaiden lukumäärä vuonna 2017) mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 119 086 kuljetusoikeuden piirissä olevaa peruskoulun oppilasta. Tämä luku pitää sisällään myös esiopetuksen. Päiväkotien yhteydessä järjestetyn esiopetuksen kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden lukumäärä oli vastaavasti 3919. Manner-Suomen peruskouluissa oli vuonna 2017 yhteensä 553 852 oppilasta. Kuljetusoikeuden piirissä on siten 21,5 prosenttia kaikista oppilasta, eli enemmän kuin joka viides.

Kuviossa 3.6.1. on esitetty, miten kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden lukumäärät jakautuvat AVI-alueittain vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Kuten kuviosta 3.6.1. nähdään, kuljetusoikeuden omaavien oppilaiden suhteellinen osuus perusopetuksen oppilasmääristä on laskenut Manner-Suomessa vuodesta 2013 vuoteen 2017 tultaessa. Lapin AVI-alue on tästä ainoa poikkeus, sillä siellä kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden suhteellinen osuus on kasvanut. Eniten kuljetusoikeuden omaavia oppilaita suhteessa perusopetuksen oppilasmäärään vuonna 2017 oli Itä-Suomen AVI-alueella (32,3 %) ja vastaavasti vähiten Etelä-Suomen AVI-alueella (16,5 %).

Kyselyyn vastanneiden kuntien (N=262) perusteella voidaan todeta, että kunnan taajama-aste on yhteydessä kuljetusoppilaiden lukumäärään (p<0.05). Eniten kuljetusoikeuden piirissä olevia oppilaita suhteessa perusopetuksen oppilasmäärään on maaseutumaisissa kunnissa (46,6 %) ja vähiten vastaavasti kaupunkimaisissa kunnissa (15,1 %).

Kuvio 3.6.1. Kuljetusoppilaiden %-osuus perusopetuksen oppilasmääristä 2013, 2015 ja 2017