Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista kunnista esi- ja perusopetuksen kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden koulumatkan pituus on 5-10 kilometriä.

 

Esiopetus

Kunnille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin oppilaiden koulumatkojen pituutta. Esiopetuksen oppilaiden koulumatkan pituudet yhteen suuntaan on esitetty taulukossa 3.7.1.

Kuten taulukosta 3.7.1. nähdään, eniten kuljetusoikeuden saaneita esiopetuksen oppilaita on 5-10 kilometrin matkoilla (yhteensä 2053 oppilasta). Seuraavaksi eniten oppilaita on 3-5 kilometrin matkoilla. Esiopetuksen oppilaita, joilla koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli 50 kilometriä, on yhteensä 6 kappaletta. Näistä kolme on Lapin maakunnassa.

Tarkasteltaessa kuljetusoikeuden saaneiden suhteellisia osuuksia kunnittain (p<0.05). Maaseutumaisissa kunnissa 10-20 kilometrin matkoilla on keskimäärin 3,2 % kuljetusoikeuden saaneista oppilaista, kun taajaan asutuissa kunnissa vastaava prosenttiluku on 2,1 ja kaupunkimaisissa kunnissa 1,3. Maaseutumaisissa kunnissa oppilaiden suhteelliset osuudet (3,5 %) ovat suurempia myös 5-10 kilometrin matkoilla verrattuna muihin taajama-asteisiin).

Taulukossa 3.7.2. on esitetty kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan.

Taulukosta 3.7.2. nähdään, että eniten kuljetusoikeuden saaneita pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja erityistä tukea saaneita oppilaita on 5-10 kilometrin matkoilla. Lukumääräisesti heitä on eniten Uudellamaalla.

 

Perusopetus, alakouluikäiset

Taulukossa 3.7.3. on esitetty kyselyyn vastanneiden kuntien kuljetusoikeuden piirissä olevien alakouluikäisten perusoppilaiden määrät koulumatkan pituuden mukaan.

Taulukosta 3.7.3. nähdään, että kyselyyn vastanneista kunnista 48 alakouluikäisellä oppilaalla koulumatka ylittää 50 kilometriä. Eniten yli 50 kilometrin omaavia oppilaita on Kainuussa (28) ja Lapissa (14). Seuraavassa kysytyssä luokassa (20-50 km) oppilaita on yhteensä 1759. Eniten oppilaita, joilla koulumatka on välillä 20-50 km, on vastanneista kunnista Lapissa (yhteensä 300). Seuraavaksi eniten pitkän koulumatkan omaavia alakouluikäisiä oppilaita löytyy Pohjois-Pohjanmaalta.

Kuljetusoikeuden piirissä olevia oppilaita suhteellisin osuuksin tarkasteltuna 20-50 kilometrin matkoilla on eniten maaseutumaisissa kunnissa (p<0.05; osuus 6 %). Taajaan asutuissa kunnissa oppilaita samalla matkalla on 4,2 % ja kaupunkimaisissa kunnissa 2,3 %. Matkoilla 10-20 kilometriä maaseutumaisessa kunnassa on enemmän kuljetusoppilaita (14,2 %) kuin kaupunkimaisissa kunnissa 9,4 %). Alle 10 kilometrin matkoilla kuntien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa.

Taulukossa 3.7.4. on esitetty perusopetuksen erityistä tukea saaneiden alakouluikäisten oppilaiden lukumäärät koulumatkan pituuden perusteella.

Taulukosta 3.7.4. nähdään, että yli 50 kilometrin koulumatkan omaavia alakouluikäisiä perusopetuksen erityistä tukea saavia oppilaita on kyselyyn vastanneissa kunnissa yhteensä 5. Eniten erityistä tuen oppilaita on vastaavasti 5-10 kilometrin matkoilla. Kaupunkimaisissa kunnissa on suhteellisesti eniten (p<0.05; 6,1 %) koulukuljetuksen piirissä olevia oppilaita 5-10 kilometrin matkoilla verrattuna taajaan asuttuihin (2,5 %) ja maaseutumaisiin (2,2 %) kuntiin. Tilanne on sama 3-5 kilometrin matkoilla (kaupunkimainen kunta 5,8 %, taajaan asuttu kunta 1,8 % ja maaseutumainen 1,8 %) ja alle 3 kilometrin matkoilla (kaupunkimainen kunta 6,4 %, taajaan asuttu kunta 2,2 % ja maaseutumainen kunta 1,6 %).

 

Perusopetus, yläkouluikäiset

Taulukossa 3.7.5. on esitetty kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden lukumäärät.

Taulukosta 3.7.5. nähdään, että kyselyyn vastanneissa kunnissa yli 50 kilometrin koulumatkan omaavia yläkouluikäisiä kuljetusoikeuden saaneita oppilaita on yhteensä 91. Eniten pitkän koulumatkan oppilaita on Lapissa (45) ja Pohjois-Pohjanmaalla (21). Seuraavaan luokkaan (20-50 km) kuuluvia oppilaita löytyy eniten Pohjois-Savosta (504). Oppilaita, joilla koulumatka on 10-20 kilometriä, löytyy eniten Uudeltamaalta (1660 ja Pohjois-Pohjanmaalta (1279). Uudellamaalla on myös eniten oppilaita, joilla koulumatka on välillä 5-10 kilometriä. Pohjois-Pohjanmaalta vastaavasti löytyy eniten kuljetusoikeuden omaavia oppilaita (61), joilla koulumatka on alle kolme kilometriä.

Suhteellisesti eniten yläkouluikäisiä koulukuljetusoppilaita on 20-50 kilometrin matkoilla maaseutumaisissa kunnissa (p<0.05; osuus kunnan kuljetusoppilaista 7,8 %). Taajaan asutuissa kunnissa osuus on 5,3 % ja kaupunkimaisissa kunnissa 4,7 %. Vastaavasti 10-20 kilometrin matkoilla suhteellisesti enemmän kuljetusoppilaita on maaseutumaisissa kunnissa (15,6 %) kuin kaupunkimaisissa kunnissa (10,7 %). Kaupunkimaisissa kunnissa (21,8 %) ja taajaan asutuissa kunnissa (18,3 %) on puolestaan enemmän kuljetusoppilaita 5-10 kilometrin matkoilla kuin maaseutumaisissa kunnissa (12,6 %).

Taulukossa 3.7.6. on esitetty perusopetuksen erityistä tukea saaneiden yläkouluikäisten kuljetusoppilaiden lukumäärät koulumatkan mukaan.

Taulukosta 3.7.6. nähdään, että yläkouluikäisiä perusopetuksen erityistä tukea saaneiden koulukuljetusoppilaiden lukumäärät ovat kyselyyn vastanneiden kuntien osalta suurimmat luokassa 5-10 kilometriä. Eniten tähän luokkaan kuuluvia kuljetusedun saaneita oppilaita on Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomessa on myös eniten kuljetusedun saaneita oppilaita, joiden koulumatka on 5-10 kilometriä.

Kuljetusoikeuden piirissä olevia erityisen tuen oppilaita on suhteellisesti eniten 5-10 kilometrin matkoilla kaupunkimaisissa kunnissa (p<0.05; osuus kunnan kuljetusoppilaiden määrästä 6,1 %). Taajaan asutuissa kunnissa 5-10 kilometrin matkoilla kuljetusoikeuden saaneista oppilaiden osuus on 2,5 % ja maaseutumaisissa kunnissa 2,2 %. Kaupunkimaisissa kunnissa kuljetusoikeuden saaneita oppilaita on enemmän myös 3-5 kilometrin matkoilla verrattuna taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Kaupunkimaisissa kunnissa on myös suhteessa enemmän oppilaita alle 3 kilometrin matkoilla (osuus 6,3 %) kuin muissa taajama-asteissa.

 

Taulukko 3.7.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10

Taulukko 3.7.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10